ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30259 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายทรงชัย บุญสุยา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
สถานที่เรียน : อ101
จำนวนที่เปิดรับ : 6
คาบเรียนที่ : พฤ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42477 นายมณฑล รำจวน 5/11  
2 42698 นายจิตติพนธ์ แสงโพธิ์ 5/13  
3 42849 นายจิรกิตติ์ นุชมา 5/13  
4 42877 นายภาสกร ลวดเงิน 5/13  
5 42650 นายณัฐดนัย พวงบุญ 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 02 มกราคม 2563 วันปิดรับสมัคร : 03 มกราคม 2563
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  0 คน