ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30287 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน : อ102
จำนวนที่เปิดรับ : 39
คาบเรียนที่ : ศ 3
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42801 นางสาวเจนจิรา ไชยสุริยงค์ 5/10  
2 44817 นางสาวนันทิกา แผ้วพลสงค์ 5/10  
3 42758 นางสาวทรายวรินทร์ สมส่วน 5/10  
4 42942 นางสาวอมรรัตน์ จันทะเขต 5/10  
5 44816 นางสาวนันทกานต์ วงศ์พิพัฒน์ศิลป์ 5/10  
6 44818 นางสาวประสาทน์พร พลคชา 5/10  
7 45413 นางสาวพลอยไพลิน คงสวัสดิ์ 5/10  
8 42751 นายชนาธิป ลัดดาหอม 5/10  
9 42787 นายสิปปกร เปรียบกล้า 5/10  
10 44815 นายธนกร จิวจิรกิตติ 5/10  
11 44822 นายศิวัช สิงห์ชัย 5/10  
12 42458 นายธีรภัทร์ เอาวิริยะกุล 5/10  
13 42375 นายวริศ อังคสิทธิ์ 5/14  
14 42581 นางสาวรุ่งนภา บุญกอบ 5/14  
15 42616 นางสาวปวรรณรัตน์ สุขคุ้ม 5/14  
16 44844 นางสาวจันทิมา บุโพธิ์ 5/14  
17 42686 นางสาวสิริรัตน์ ศิริโสม 5/14  
18 44843 นางสาวกฤติกา สุรวาทศิลป์ 5/14  
19 42597 นายชีวธันย์ คำมุงคุณ 5/14  
20 42577 นายภาสฐากร ทิพยเทอดธนา 5/14  
21 42727 นายพีระพงศ์ โสภา 5/14  
22 42778 นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วสุข 5/14  
23 44850 นายปริเยษฐ์ สร้อยจิตร 5/14  
24 44852 นายสุรชาติ เอี่ยมสะอาด 5/14  
25 44849 นายธีรพงษ์ สังข์โกมล 5/14  
26 44854 นางสาวอารีรัตน์ เชยรัมย์ 5/14  
27 42658 นางสาวศิโรรัตน์ หาวงค์ 5/15  
28 42875 นายพัชรพล งามชื่น 5/15  
29 44858 นางสาวธนิตา เสพสุข 5/15  
30 42619 นางสาวปัญญาพร ชิลเลอร์ 5/15  
31 42933 นางสาววรพรรณ บุญวัน 5/16  
32 42843 นางสาวกนกกาญจน์ เพ็งชวด 5/16  
33 42704 นายชวัลภูมิ ยาคำ 5/16  
34 42740 นางสาวหัทยา เหมือนลือ 5/9  
35 42569 นางสาวปฏิพร หมู่ดี 5/9  
36 42699 นายจิรวัฒน์ ยอดชลูด 5/9  
37 42631 นางสาวรวิพร โศกหอม 5/9  
38 42588 นายสุริยนต์ บุญเลิศ 5/9  
39 42544 นางสาวขวัญศรี แก้วลอย 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  23 คน