ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30289 (งานระเบียนการเงิน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวรัชนีกร เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน : อุตฯ2 บน
จำนวนที่เปิดรับ : 35
คาบเรียนที่ : ศ 3
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44819 นางสาวปริยาภัทร สว่างวงษ์ 5/10  
2 44820 นายภควัต พริ้งเพราะ 5/10  
3 44814 นายชัยกร อุดหนุน 5/10  
4 44812 นายจิรพัฒน์ ภาวิรัมย์ 5/10  
5 42823 นายพรสวรรค์ ยอดพรหม 5/14  
6 42741 นายภูวดล เย็นใจ 5/14  
7 42677 นายวิทวัส จุไร 5/15  
8 42643 นายภาคิน สุดใสดี 5/15  
9 45412 นายพีรภัทร แก้วคำ 5/15  
10 42534 นายสุรเกียรติ แพเจริญอุดมศรี 5/15  
11 42939 นางสาวสุกัญญา ยังมี 5/16  
12 44867 นายอภิชาติ ม่วงอ่อน 5/16  
13 44863 นายเลิศศักดิ์ อินทร์แป้น 5/16  
14 44864 นางสาววจี ยิ่งดี 5/16  
15 42860 นางสาวธิดารัตน์ งามทรัพย์ 5/16  
16 44806 นายไกรวิชญ์ มีมาก 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  4 คน