ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30282 (การผลิตเชื้อเห็ด) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน : เกษตร
จำนวนที่เปิดรับ : 35
คาบเรียนที่ : ศ 3
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42724 นางสาวพนา ฉ่ำโสฬส 5/10  
2 42720 นางสาวนฤมล สุริยะ 5/10  
3 44821 นางสาวศิลาชล กุตะนันท์ 5/10  
4 42714 นายธนกฤต คันชั่งทอง 5/10  
5 42766 นายปรีชา ดีโต 5/10  
6 42775 นายรณกร สมกล้า 5/14  
7 42718 นายนพกร เสร็จพร้อม 5/14  
8 42707 นายณัชพล วงศ์ชัยวรกุล 5/14  
9 42726 นายพีรวิชญ์ อิดอ่อน 5/14  
10 44845 นายฉิมพลี ละม้ายวัน 5/14  
11 42533 นายสุจินต์ โอธินทรยุทธ 5/14  
12 42796 นายก่อฤกษ์ ภาชื่น 5/14  
13 42444 นายเจษฎา มีสิทธิ์ 5/14  
14 42412 นายปฏิภาณ บุญเหลือ 5/14  
15 42430 นายสิทธิชัย อุดมทวี 5/14  
16 42809 นายธนกร เริ่มปลูก 5/15  
17 42800 นายจิรวัฒน์ อินทร์งาม 5/15  
18 42825 นายภีมพล มีเกิด 5/15  
19 44855 นายก้องยศ สุขใจ 5/15  
20 42464 นางสาวปราณี ไชยา 5/15  
21 42837 นายหทัยพันธุ์ เพชรมาก 5/15  
22 42831 นายศักดิ์ชัย ดอกใหญ่ 5/15  
23 42763 นายนพนรินทร์ วิภาคะ 5/15  
24 42899 นางสาวจุฑามาศ ทิพยเนตร 5/16  
25 42812 นายธราเทพ ทองกลาง 5/16  
26 42567 นางสาวนันทิกานต์ บุตรงาม 5/16  
27 42710 นายณัฐธนัญ มีฤทัย 5/16  
28 44868 นางสาวอาภัสรา จันทาทิพย์ 5/16  
29 42688 นางสาวสุนิตา กงแก้ว 5/16  
30 42900 นางสาวจุฑามาศ ช่องงาม 5/16  
31 44842 นางสาวอินทิรา สุภผล 5/16  
32 42830 นายวีรพงศ์ แซ่บ่าง 5/16  
33 44866 นางสาวสุปรียา เพ็งเพชร 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  22 คน
เพศหญิง =  11 คน