ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30285 (การสร้างสรรค์ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน : อ101
จำนวนที่เปิดรับ : 35
คาบเรียนที่ : ศ 3
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42404 นายนริศ คำสุวรรณ์ 5/10  
2 42465 นายปวริศร์ กิมาวะหา 5/10  
3 42552 นางสาวณภัสวรรณ ศาลางาม 5/10  
4 42555 นางสาวเต็มตรอง พิจารณ์ 5/10  
5 42548 นางสาวจิราวดี เหมือนวาจา 5/10  
6 42560 นางสาวธนัญกาญจน์ พีระนันท์รังษี 5/10  
7 42508 นางสาวนิยตา วาปีเก่า 5/10  
8 42557 นายทิพากร โลกนิยม 5/10  
9 42367 นายพีรวิชญ์ จินพละ 5/10  
10 42617 นายปวริศร์ แสนสวาท 5/10  
11 42451 นางสาวณัฐสุดา เนียมหอม 5/14  
12 44846 นายชัยธัช ดาราเย็น 5/14  
13 42687 นางสาวสุกัญญา ใจมั่น 5/14  
14 42682 นางสาวศุภาวีร์ ปรากฎมาก 5/15  
15 42626 นายพีรวัฒน์ บุญมา 5/15  
16 42744 นายกิตติภูมิ สำราญรมย์ 5/16  
17 42755 นายณัฐเดช หุ่นสำราญ 5/16  
18 42439 นางสาวกัลยณัฐ ดวงศรี 5/9  
19 42455 นายธวัชชัย เฉียบแหลม 5/9  
20 42418 นายพุฒิพงศ์ โสภา 5/9  
21 42494 นางสาวกฤษฎีกา สีดา 5/9  
22 42774 นางสาวมะลิ ฮาเวิร์ธ 5/9  
23 42836 นางสาวสายธาร อรรถสกุลรัตน์ 5/9  
24 42664 นางสาวปิ่นมณี ธรรมประดิษฐ์ 5/9  
25 44811 นางสาวศิริกาญจน์ วงศ์คล่อง 5/9  
26 42598 นางสาวฐิตารีย์ จรัสใส 5/9  
27 44809 นางสาวประภัสสรณ์ ค้ำชู 5/9  
28 44810 นางสาววรรณษา ทรงชาติ 5/9  
29 42665 นายปุระชัย จำปาเทศ 5/9  
30 42527 นายศตวรรษ บุญมี 5/9  
31 42563 นายธารารักษ์ ลักขษร 5/9  
32 44807 นายธนากร เจริญรัตน์ 5/9  
33 42700 นายจิรศักดิ์ ผดุงดี 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  17 คน