ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30290 (ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 2) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน : อุตฯ2 ล่าง
จำนวนที่เปิดรับ : 36
คาบเรียนที่ : ศ 3
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42662 นายปัณณทัต จันทร์ประดับ 5/10  
2 42668 นายพัสกร ชูวา 5/10  
3 42697 นายจักรี จุลเกษร 5/10  
4 42649 นายชาคริต เสาวยงค์ 5/10  
5 42882 นายวันเฉลิม ตั้งอุดมการณ์ 5/10  
6 42526 นายวุฒิชัย สายใจบุญ 5/10  
7 42537 นายอภิสิทธิ์ นันทวงษ์ 5/10  
8 42466 นายปัญญพนต์ บุญวงษา 5/10  
9 42678 นายวุฒิชัย ชมชื่น 5/10  
10 42922 นางสาวปาริดา กันทิน 5/15  
11 44856 นางสาวจิตรลดา พันธ์ศรี 5/15  
12 42806 นายฐิติพงษ์ แก้วดวงใหญ่ 5/15  
13 44857 นางสาวธนภรณ์ ประยงค์หอม 5/15  
14 42760 นายธนพล สุภาษา 5/15  
15 42846 นางสาวกานต์ธีรา รู้จิตร 5/15  
16 42869 นางสาวปาริชาติ สืบเทพ 5/15  
17 42791 นายอัศวเทพ สุดใจ 5/15  
18 42734 นายวรวิชญ์ วิเศษไธสง 5/15  
19 42566 นายนรินทร์ มาวาย 5/15  
20 42884 นายศุภวัฒน์ สุดสงวน 5/15  
21 42829 นายวัฒนศิลป์ สิมมา 5/15  
22 42691 นายอัครชัย สำโรงพล 5/15  
23 42528 นายศิวกร สถิตอินทาพร 5/15  
24 42478 นายฤทธิชัย สุรัจ 5/15  
25 42601 นายณัฐพงศ์ บุญทวี 5/9  
26 42600 นายณฐนนท์ ถือคุณ 5/9  
27 42468 นายพศวีร์ เนริกูล 5/9  
28 42531 นายสดุดี ดวงใจ 5/9  
29 42370 นายเมธวิน พวงไพบูลย์ 5/9  
30 42454 นายธนัท ประทีปธนากร 5/9  
31 42776 นายรัชพงศ์ ตรองอุดมสกุล 5/9  
32 42638 นางสาวสุนันทา ปัญญาเฟื่อง 5/9  
33 42463 นายประทีป ทองเชิด 5/9  
34 42780 นายวัชรพล บุตรโสภา 5/9  
35 42750 นายเจษฎา อือกะโทก 5/9  
36 42395 นายฐิติพงศ์ ยุทธนาพิเชษฐ์ 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 22 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  30 คน
เพศหญิง =  6 คน