ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30280 (การบัญชีธุรกิจ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน : 527
จำนวนที่เปิดรับ : 35
คาบเรียนที่ : ศ 3
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42858 นายธราเทพ ขอพรกลาง 5/15  
2 42709 นายณัฐติภัทร แววแก้ว 5/16  
3 42507 นายตริณภพ นิลหุต 5/16  
4 42590 นายอิษฎา บุญลอย 5/16  
5 42672 นายภูริช สังข์สาลี 5/16  
6 42606 นายทินภัทร ดีโชค 5/16  
7 42865 นายนิธิ เอี่ยมอุไร 5/16  
8 42738 นายสุทิศ สวนงาม 5/16  
9 42513 นายพรพิพัฒน์ ศิริรจน์ 5/16  
10 44862 นายจิรวัฒน์ คำไทย 5/16  
11 44861 นายกิจติมณศักดิ์ จงสูงเนิน 5/16  
12 42618 นางสาวปสุตา คำแก้ว 5/9  
13 44808 นางสาวนิตยา กล้าแข็ง 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 13 ธันวาคม 2562
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  2 คน