ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30287 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
สถานที่เรียน : อ102
จำนวนที่เปิดรับ : 44
คาบเรียนที่ : จ 8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42520 นายมติพล คงดี 5/3  
2 42807 นายณัฐชานนท์ สมชื่อ 5/3  
3 44760 นายรัชกฤต ธรรมฉัตรบวร 5/3  
4 42609 นายธัชธรรม อนุจรพันธ์ 5/3  
5 42320 นายทักษิณ เกษจรัล 5/4  
6 42436 นางสาวอริสา หมวดเมือง 5/4  
7 42362 นายปุณณวิช แก้มทอง 5/4  
8 42353 นายฐิติวัสส์ ทีงาม 5/4  
9 44771 นายปรัชญา โพธิ์ทอง 5/4  
10 42580 นายยงเกียรติ แสวงสุข 5/5  
11 42398 นายธนภัทร ผลจันทร์งาม 5/5  
12 42394 นายญาณภัทร นารัมย์ 5/5  
13 44775 นายนิติพงษ์ จันทวงศ์ 5/5  
14 44776 นายปณชัย ประสงค์เสียง 5/5  
15 42571 นายพชร สายไทย 5/5  
16 42615 นายปรเมษฐ์ ใจหาญ 5/5  
17 42429 นายสรวิชญ์ เหลี่ยมดี 5/5  
18 42359 นายปริญญ์ ประดิษฐ์แท่น 5/5  
19 42565 นายนราดล ดวงเวา 5/5  
20 42442 นายจิรัฏฐ์ ดำบัว 5/6  
21 42487 นายอัครเดช ศรีงาม 5/6  
22 42630 นายภูริช กุลัดต์นาม 5/6  
23 42401 นายธีรพงศ์ แสนจันดี 5/6  
24 42449 นายณัฐวรรธน์ สังข์น้อย 5/6  
25 44786 นายภาณุพงศ์ ประดุจชนม์ 5/6  
26 42415 นายพหล อินตนัย 5/6  
27 42397 นายธนกร ฉิมกูล 5/6  
28 42408 นายนิธิโรจน์ จีระธนาโรจน์ 5/6  
29 42582 นางสาววรรณพร ก่ำรัมย์ 5/8  
30 42369 นางสาวมัลลิยา ห่อทรัพย์ 5/8  
31 44799 นางสาวฐิติรัตน์ บัวหอม 5/8  
32 42757 นางสาวณิชาภัทร ลอยทอง 5/8  
33 44801 นางสาวเพ็ญนภา จารัตน์ 5/8  
34 42722 นางสาวนิลลดา ดาศรี 5/8  
35 42765 นางสาวปรารถนา สืบเทพ 5/8  
36 42651 นางสาวณิชากมล เสาสูง 5/8  
37 44802 นางสาววรรณวิษา นะเรืองรัมย์ 5/8  
38 42708 นางสาวณัฐกมล ดีเลิศ 5/8  
39 44803 นางสาวศศิธร สอนดอก 5/8  
40 44800 นางสาวธิดารัตน์ ชมชื่น 5/8  
41 44798 นายชนาธิป กะการดี 5/8  
42 42546 นายจตุรวิทย์ บรรจถรณ์ 5/8  
43 44805 นางสาวสุนิตา ศรีรักษ์ 5/8  
44 44804 นางสาวศิดารัตน์ อบอุ่น 5/8  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 25 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  29 คน
เพศหญิง =  15 คน