ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30289 (งานระเบียนการเงิน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวรัชนีกร เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
สถานที่เรียน : อุตฯ2 บน
จำนวนที่เปิดรับ : 44
คาบเรียนที่ : จ 8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44763 นางสาวอรอุมา วิวาสุขุ 5/3  
2 42384 นายอภิวัฒน์ เรียบร้อย 5/3  
3 42481 นายศิวกร ยวงแก้ว 5/3  
4 42403 นายนรภัทร พรมเสาร์ 5/3  
5 42604 นายถิรวัฒน์ สร้อยสังวาลย์ 5/3  
6 42435 นายสุวณัฐ การะเกษ 5/3  
7 42841 นางสาวอัญธิการ์ เมินดี 5/3  
8 42309 นายขจรเกียรติ ปกาสิทธิ์ 5/3  
9 42613 นายนันนรา ประกอบดี 5/3  
10 42352 นางสาวชนิสรา ตั้งธนกรสกุล 5/3  
11 44762 นางสาวสิริไพฑูรย์ กลีบแก้ว 5/3  
12 42391 นางสาวแก้วตา งามเชย 5/3  
13 42333 นายภาณุพัทธ์ พูดเพราะ 5/3  
14 41969 นายศุภวุฒิ ดอกคำ 5/3  
15 42270 นางสาวฐานัชฌา ตามพร 5/4  
16 42326 นางสาวนาวิกา เสนาะกลาง 5/4  
17 42312 นางสาวจุฑาวรรณ ปะกิระตา 5/4  
18 42315 นางสาวณัฐณิชา เสือแก้ว 5/4  
19 42432 นายสุทธิราช มังกะโรทัย 5/4  
20 42332 นางสาวธัญชนก พิเนตรบูรณะ 5/4  
21 44764 นางสาวกุลปรียา พรมตวง 5/4  
22 42371 นายเมธา กล้าหาญ 5/4  
23 42329 นายพีรพัฒน์ แสงทอง 5/4  
24 44772 นายรัตนราช อบอุ่น 5/4  
25 44783 นางสาวญาณิกา เจริญศรี 5/6  
26 42441 นางสาวคีตภัทร จงงาม 5/6  
27 42433 นางสาวสุธิดา ประวิสุทธิ์ 5/6  
28 42646 นางสาวคีรี่ แอน แกลลาเกอร์ 5/6  
29 42434 นายสุริยา เผดิมดี 5/6  
30 42416 นายพันธวัช ศรีไทย 5/6  
31 42460 นางสาวนฤมล ศรีละออง 5/6  
32 42521 นายรัชพล คำชาย 5/8  
33 42633 นายวิรุฬ ภูวดลไพโรจน์ 5/8  
34 42611 นายนรพนธ์ สุขจิต 5/8  
35 42627 นายภัทรดนัย สุรัมย์ 5/8  
36 42355 นายณัฐนนท์ พรมไธสง 5/8  
37 41747 นายเธียรนิติ บูรณ์เจริญ 5/8  
38 42536 นายหรัณย์ เทอดสุวรรณ 5/8  
39 42540 นายกฤชธีภพ ไหมทอง 5/8  
40 42516 นายพีรทัต ชูเชิด 5/8  
41 42483 นายศุภากร หมายมี 5/8  
42 42475 นายภัทรวรรธน์ ทองเพิ่ม 5/8  
43 42459 นายนนท์ปวิธ สุรเสน 5/8  
44 42556 นายถิรวิทย์ บานเย็น 5/8  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 09 ธันวาคม 2562
 
เพศชาย =  28 คน
เพศหญิง =  16 คน