ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30282 (การผลิตเชื้อเห็ด) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
สถานที่เรียน : เกษตร
จำนวนที่เปิดรับ : 42
คาบเรียนที่ : จ 8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44755 นางสาวนฤมล อินทร์แป้น 5/3  
2 44759 นางสาวรตา มหัทธนศักดิ์ 5/3  
3 42608 นายธราธร บุญญาวิเศษ 5/4  
4 44770 นางสาวปภาวี นิสัยกล้า 5/4  
5 42424 นายศราวุฒิ นามวัฒน์ 5/4  
6 42695 นางสาวกีรดา เบญจมาศ 5/4  
7 42501 นางสาวฐาปนี ตระกูลวรรณานนท์ 5/4  
8 42351 นางสาวชญาดา อุดมทวี 5/5  
9 42499 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองหล่อ 5/5  
10 42376 นางสาววีรยา สวากัลป์ 5/5  
11 44778 นางสาวพิมพิกา อินทร์สอน 5/5  
12 44774 นางสาวทอฝัน เกิดกลาง 5/5  
13 42425 นางสาวศศิประภา เหมือนวาจา 5/5  
14 42497 นางสาวจิณัฐตา พิศเพลิน 5/5  
15 42318 นางสาวติยาภรณ์ พาเจริญ 5/5  
16 42305 นางสาวกมลชนก ไชยสุวรรณ 5/5  
17 42652 นางสาวดวงใจ ชาวนา 5/5  
18 42683 นางสาวศุภิสรา เผ่าพันธ์ 5/5  
19 42388 นายกษิดิ์เดช ชำนิจ 5/5  
20 42380 นายศุภชัย คำใจ 5/6  
21 42549 นายเจษฎา ทองใบ 5/6  
22 42409 นายเนติธร สาคร 5/7  
23 42386 นายเอกอาร์ม สิยาชีพ 5/7  
24 42387 นางสาวกมลพรรรณ พวงสุข 5/7  
25 42431 นางสาวสิริวิมล ช่วงชัยชนะ 5/7  
26 44792 นายธิติวุฒิ อัมหธร 5/7  
27 42517 นายภาณุพงศ์ จันตะเภา 5/7  
28 42574 นายภัคพล บุญเจริญ 5/7  
29 42570 นายปิโยรส เปรี้ยงกระโทก 5/7  
30 42484 นายสิทธิพล สีโท 5/7  
31 42706 นายณรงค์เกียรติ บูรณะ 5/7  
32 42440 นายคริสต์มาส สุรเสน 5/7  
33 42470 นายพาโชค จันทร์แดง 5/7  
34 42655 นายธงชัย คงศรี 5/8  
35 42366 นายพิเชษฐ บูรณ์เจริญ 5/8  
36 42634 นายศิวกร นามวัน 5/8  
37 42476 นายภาณุพงศ์ ศรีไทย 5/8  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  19 คน
เพศหญิง =  18 คน