ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30285 (การสร้างสรรค์ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
สถานที่เรียน : อ101
จำนวนที่เปิดรับ : 42
คาบเรียนที่ : จ 8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44758 นางสาวมติมนต์ พลสา 5/3  
2 44761 นางสาวศศิธร สังข์น้อย 5/3  
3 42498 นายจิรพัฒน์ ชัยฉลาด 5/3  
4 44754 นายจักรภัทร กะการดี 5/3  
5 44756 นางสาวปัณชญา เจียงอนันต์ 5/3  
6 42488 นางสาวอุบลวรรณ ชมชื่น 5/3  
7 44757 นางสาวปัทมา บัญชาเมฆ 5/3  
8 42445 นางสาวชนัญชิดา ภาวสิทธิ์ 5/3  
9 42361 นายปักษชนม์ สาแก้ว 5/4  
10 42349 นายกิตติธัช เจริญสุข 5/4  
11 42358 นายปธาน หาญบาง 5/4  
12 42363 นายพงศ์ปณต ปุยะติ 5/4  
13 42377 นายวุฒิกร สอนสุข 5/4  
14 42614 นางสาวบัณฑิตา ดวงเนตร 5/5  
15 42467 นางสาวพรกมล ไหมพรหม 5/6  
16 42383 นางสาวสุธัญญา ทองหล่อ 5/6  
17 46071 นางสาวนนลณีย์ อุกฤษฏ์สิริ 5/6  
18 42502 นายฐิติพันธ์ ภัคบุญเพิ่ม 5/6  
19 42373 นางสาวรัตตินันท์ ฟังสุวรรณรักษ์ 5/6  
20 44785 นางสาวทิพวรรณ อุ่นใจดี 5/6  
21 42545 นางสาวจณิสตา นามสว่าง 5/6  
22 44787 นายวัชรพล สติภา 5/6  
23 42749 นางสาวจุฑามาศ ทะกาเนนะ 5/6  
24 42485 นางสาวสุวรรณวณี ขอพึ่งกลาง 5/6  
25 42522 นางสาววณิชดา ถนอมมาก 5/6  
26 42342 นายเหมภาส ไชยสุวรรณ 5/6  
27 42603 นางสาวถิรดา ปัญญาเอก 5/6  
28 42503 นางสาวณัชชา อรรถสกุลรัตน์ 5/6  
29 42625 นางสาวพิยดา สมัครสมาน 5/6  
30 42506 นายณัฐภูมินทร์ มานุจำ 5/6  
31 42523 นายวัชรพล แก้วใส 5/6  
32 42472 นายพิเชษฐ์ภูมิ์ วิชยวรกิจ 5/6  
33 42635 นางสาวสาริน นนทะภา 5/7  
34 42659 นางสาวปนัดดา ตาประโคน 5/7  
35 42733 นางสาวรัตนาภรณ์ นพเก้า 5/7  
36 42538 นางสาวอัญชนิตา โภคะสวัสดิ์ 5/7  
37 42636 นางสาวสุทธิกานต์ บัวหอม 5/7  
38 42500 นายชานนท์ ชุ่มนาเสียว 5/7  
39 42490 นางสาวกนกวรรณ ศรีภา 5/7  
40 42705 นางสาวฐิติพร เกษรนวล 5/7  
41 45708 นางสาวบุญยาพร นากาจิมา 5/7  
42 42461 นางสาวนัทฐมน คงทน 5/7  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  28 คน