ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30290 (ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 2) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
สถานที่เรียน : อุตฯ2 ล่าง
จำนวนที่เปิดรับ : 42
คาบเรียนที่ : จ 8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44773 นายศุภโชค บันเทิงใจ 5/4  
2 42311 นายคมสัน แก้วม่วง 5/4  
3 42469 นางสาวพันธิตรา ลบไธสง 5/4  
4 42267 นายชลชาต โชติช่วง 5/4  
5 44767 นางสาวทิพย์สุดา นามโคตร 5/4  
6 42316 นายดิเรก นึกชนะ 5/4  
7 44769 นางสาวปนัดดา นนธิจันทร์ 5/4  
8 42426 นางสาวศิรภัสสร ช่อทับทิม 5/4  
9 42307 นายกสิดิษฐ์ กาบยุบล 5/4  
10 44768 นางสาวธัญมน เยาวลักษณ์ 5/4  
11 42274 นายณัฐวัฒน์ เตยังรัมย์ 5/4  
12 44766 นางสาวคุณิตา ภาคสุภาพ 5/4  
13 44765 นางสาวกุศลิน คำโท 5/4  
14 42599 นางสาวฐิมากร พยาชัย 5/5  
15 42306 นางสาวกรพินธุ์ ศรีสมบัติ 5/5  
16 44782 นางสาวอารียา ปิยะไพร 5/5  
17 44780 นางสาวยวมนต์ บุญลับ 5/5  
18 42414 นางสาวปิยะฉัตร สายแก้ว 5/5  
19 42300 นายสุทธิพงษ์ ดีพร้อม 5/5  
20 44779 นายภาศกร พุทธกรณ์ 5/5  
21 42319 นายเตชสิทธิ์ ใสแจ่ม 5/5  
22 42438 นายกันติทัต แสนทวีสุข 5/5  
23 42325 นางสาวธัชพรรณ กมลวัฒนานนท์ 5/5  
24 42356 นายธนโชติ ใจกล้า 5/5  
25 44777 นายเปี่ยมศักดิ์ บานเย็น 5/5  
26 42372 นายรวีโรจน์ จารัตน์ 5/5  
27 42364 นายพงศ์พัฒน์ ชมชื่นดี 5/5  
28 42368 นายภูริต เรืองกิตติภพ 5/6  
29 42576 นายภานุวัฒน์ โพธิ์งาม 5/6  
30 44794 นายเมธัส งามแพง 5/7  
31 42511 นายปิยวัฒน์ วิรุณพันธ์ 5/7  
32 42492 นายกฤตภาส อ่อนศรี 5/7  
33 42653 นายทัตพงศ์ กะการดี 5/7  
34 42666 นายพงศ์พสิน นิพนธ์รัมย์ 5/7  
35 42437 นายอิทธิเทพ มีใจ 5/7  
36 42612 นายนโรดม โพธิมาศ 5/7  
37 44788 นายโกเมศ วรรณารักษ์ 5/7  
38 42509 นางสาววรีรัตน์ นาคแสง 5/7  
39 42348 นายกิตติธัช ชาติกิจอนันต์ 5/7  
40 42880 นายวัทธิกร ครอบทอง 5/7  
41 44797 นางสาวอารยา แข็งยิ่งยงค์ 5/7  
42 44790 นางสาวณัฐชา เครือยศ 5/7  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  26 คน
เพศหญิง =  16 คน