ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30280 (การบัญชีธุรกิจ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
สถานที่เรียน : 736
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : จ 8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44796 นางสาวสิตานัน ชนะชัย 5/7  
2 44793 นางสาวนพรรช พันธ์ใหญ่ 5/7  
3 44789 นางสาวณัฐชา นาคแสง 5/7  
4 44795 นางสาวสร้อยฟ้า อนุเคราะห์ 5/7  
5 42514 นางสาวพรหมรัตน์ บุพศิริ 5/8  
6 42596 นายชิตพล ผู้สมเก่า 5/8  
7 42610 นายนพกร หนึ่งใจ 5/8  
8 42637 นายสุทธิพงษ์ ประดุจชนม์ 5/8  
9 42748 นางสาวจิตราพร บุตรดา 5/8  
10 42489 นางสาวกนกธร สวนงาม 5/8  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  7 คน