ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30224 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
สถานที่เรียน : อ102
จำนวนที่เปิดรับ : 16
คาบเรียนที่ : พฤ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42790 นางสาวอรินชยา มุมทอง 5/11  
2 44828 นางสาววรรณษา ลัทธิคุณ 5/11  
3 42558 นางสาวธดาพร สาแก้ว 5/11  
4 42864 นายนันทพงษ์ จารุสัจจานันท์ 5/11  
5 44826 นางสาวลานนา เนียมฝอย 5/11  
6 42684 นายสมเกียรติ์ ปันเรือน 5/11  
7 42427 นางสาวศิริมาศ ก่ำรัมย์ 5/11  
8 44823 นางสาวจุฑามาศ มาลัย 5/11  
9 42525 นายวิรวิศว์ โตประโคน 5/11  
10 42670 นายภาณุวัฒน์ อุนานุยา 5/11  
11 42452 นายทัศน์ไท ทองคำ 5/11  
12 42781 นายวัศพล เหมือนคิด 5/11  
13 44836 นายเกียรติศักดิ์ พวงจำปา 5/13  
14 42602 นางสาวณัฐรินทร์ เรืองวงศ์วุฒิ 5/13  
15 42715 นายธนวัฒน์ สระอินทร์ 5/13  
16 42717 นายธีรภัทร สุปิงปรัส 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  7 คน