ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30269 (ระเบียนการเงิน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวรัชนีกร เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
สถานที่เรียน : อุตฯ2 บน
จำนวนที่เปิดรับ : 16
คาบเรียนที่ : พฤ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42417 นายพีรพัฒน์ ศรีนาจนาวา 5/11  
2 42810 นายธนภัทร สุภาษา 5/11  
3 42870 นายพงศภัค ยุวดีนิเวศ 5/11  
4 42624 นายพัชรดนัย นามภักดี 5/11  
5 42759 นายธงชัย แก้วตา 5/11  
6 44825 นางสาวรจนา ฉนวนรัมย์ 5/11  
7 42716 นางสาวธนัญญา คำสัตย์ 5/12  
8 42721 นายนันทพล แจ้งสนาม 5/12  
9 42702 นางสาวชนนิกานต์ เสนาะเสียง 5/12  
10 42797 นายกัณณพงศ์ พวงสด 5/12  
11 42842 นางสาวอารียา ทองทา 5/12  
12 42804 นางสาวชฎาภรณ์ ช่อมะลิ 5/12  
13 42887 นางสาวสุภาวดี แสวงสุข 5/13  
14 42814 นางสาวเนตรนภา ฉัตรทอง 5/13  
15 42822 นางสาวพรรษกาญจน์ คำทวี 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  8 คน