ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30238 (โครงงานอาชีพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
สถานที่เรียน : 747
จำนวนที่เปิดรับ : 15
คาบเรียนที่ : พฤ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42761 นายธนภัทร ธนาศุภวัฒน์ 5/12  
2 42622 นายพชรพงศ์ สังข์เงิน 5/12  
3 42519 นายภูริชกานต์ คงนาค 5/12  
4 42443 นายจุลเดช สิงห์มณี 5/12  
5 42639 นายอภิรัตน์ พ่อค้า 5/12  
6 42446 นายชนินทร์ ไหมทอง 5/12  
7 42736 นายศักรินทร์ นิลแก้ว 5/12  
8 42730 นายภุชงค์ ภูเขียว 5/13  
9 42786 นายสรวิชญ์ เชิดศรี 5/13  
10 42753 นายณรงค์ฤทธิ์ เหมาะทอง 5/13  
11 42898 นายจิรายุศ มณีวิจิตร 5/13  
12 42772 นายภูตะวัน เอี่ยมศรี 5/13  
13 42551 นายฐาปณพงษ์ รักษ์ภิรมย์ 5/13  
14 42529 นายศิวกร ขอชนะ 5/13  
15 42747 นายจักรกฤษ ทองคำ 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  0 คน