ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30259 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
สถานที่เรียน : อ101
จำนวนที่เปิดรับ : 16
คาบเรียนที่ : พฤ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42824 นายภัทรพล สุดเสงี่ยม 5/11  
2 42756 นายณัฐพงศ์ โพธิ์เงิน 5/12  
3 42620 นายปัณณทัต กุศลส่ง 5/12  
4 42867 นายปริญญา ศรีตะคุ 5/12  
5 42784 นายศุภชล ชูวงค์ 5/12  
6 42518 นายภูกิจ ศรีสัตย์ 5/12  
7 42685 นายสรวิศ วิภาหัสน์ 5/12  
8 42794 นายกฤษณพนธ์ พุ่มพวง 5/12  
9 42382 นายสิรวิชญ์ มาประจวบ 5/12  
10 42654 นายทัตพงษ์ จันทร์มณี 5/12  
11 42628 นายภาณุวัฒน์ คานศรี 5/12  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 14 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  0 คน