ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30286 (เทคโนโลยีไม้ดอกไม้ประดับ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
สถานที่เรียน : เกษตร
จำนวนที่เปิดรับ : 15
คาบเรียนที่ : พฤ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42524 นายวัฒนานนท์ พันธุ์หินลาด 5/11  
2 42504 นายณัชพล เที่ยงธรรม 5/11  
3 42411 นายปฏิภาณ จรจรัล 5/11  
4 42742 นายอัยการ เล้าวาลิต 5/11  
5 42845 นายกัมพล นุตโร 5/12  
6 42543 นายกีรติ ร่าเริงยิ่ง 5/12  
7 42428 นายศิวรักษ์ ไชยพลบาล 5/12  
8 42392 นายคมชาญ บุญเสริม 5/12  
9 42694 นายกฤติภูมิ พิศโสระ 5/13  
10 42874 นายพลางกูร พิมพ์เก่า 5/13  
11 42575 นายภานุกร หวังสม 5/13  
12 42754 นายณัฎฐชัย สุขพันธ์ 5/13  
13 42871 นายพงศา ไทยสูง 5/13  
14 42905 นายณัฐธนา พื้นนวล 5/13  
15 42834 นายศุภณัฐ ทันประเสริฐ 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  0 คน