ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30291 (ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์งานเกษตร 2) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
สถานที่เรียน : อุตฯ2 ล่าง
จำนวนที่เปิดรับ : 15
คาบเรียนที่ : พฤ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42648 นายเจริญทรัพย์ สมัครสมาน 5/11  
2 42390 นายเกียรติศักดิ์ ใสแจ่ม 5/11  
3 42793 นายกมลภพ ทะเรรัมย์ 5/11  
4 44834 นางสาวสุพิชฌาย์ จันทรมนตรี 5/12  
5 42838 นางสาวอนันธิตา บุญเลิศ 5/12  
6 42728 นางสาวภัทราพร มันธุภา 5/12  
7 44835 นางสาวเสาวนีย์ แสงแก้ว 5/12  
8 44831 นางสาวปนัดดา สายคำยศ 5/12  
9 44830 นางสาวกัญญารัตน์ ทองเลิศ 5/12  
10 44833 นางสาวรัตนวรินทร์ สงบใจ 5/12  
11 44832 นางสาวรติมา งามพรหม 5/12  
12 42866 นางสาวนิรมล ใจมั่น 5/12  
13 42675 นายยศกร ทองร่อน 5/12  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  9 คน