ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30263 (การบัญชีธุรกิจ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
สถานที่เรียน : 746
จำนวนที่เปิดรับ : 15
คาบเรียนที่ : พฤ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42773 นายภูริ ชังพูลสวัสดิ์ 5/11  
2 42745 นางสาวกุลธิดา ศรีสมุทร 5/11  
3 42474 นางสาวภัทธิรา เพ่งเล็งดี 5/11  
4 42592 นายกิตติพิชญ์ วงษ์วรรณ์ 5/11  
5 42553 นายดรัณภพ แสนรังค์ 5/11  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  2 คน