ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30262 (การแปรรูปอาหาร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวชมทิพา กะภูทิน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
สถานที่เรียน : คหกรรม
จำนวนที่เปิดรับ : 15
คาบเรียนที่ : พฤ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44829 นายสุวิจักขณ์ กะตะศิลา 5/11  
2 42399 นายธนากร ตุลาจันทร์ 5/11  
3 42539 นางสาวอุบลวรรณ เคนสูงเนิน 5/11  
4 44824 นางสาวนภัสสร กงชัยภูมิ 5/11  
5 44827 นางสาววณิชศรา กูลรัตน์ 5/11  
6 42595 นายชัชพล มงคลนนท์ 5/11  
7 42692 นางสาวอัมพกา มิถุนาวงศ์ 5/13  
8 42893 นางสาวกนกวรรณ สุกิมานิล 5/13  
9 42798 นางสาวกิตติมา ราชรัมย์ 5/13  
10 42894 นางสาวกมลลักษณ์ ชิ้นทอง 5/13  
11 42663 นางสาวปาริฉัตร ดำรงสกุลสุข 5/13  
12 42885 นางสาวสิริวิมล ภาสุวรรณ 5/13  
13 42779 นางสาววราพร พลวงงาม 5/13  
14 44839 นางสาวเนตรนภา หล่อแหลม 5/13  
15 44841 นางสาวอรพิชญา สุภิษะ 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  12 คน