ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30222 (ดนตรีสากล 3) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศรัทธา เชิงหอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
สถานที่เรียน : ดนตรี
จำนวนที่เปิดรับ : 38
คาบเรียนที่ : จ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42417 นายพีรพัฒน์ ศรีนาจนาวา 5/11  
2 44824 นางสาวนภัสสร กงชัยภูมิ 5/11  
3 44829 นายสุวิจักขณ์ กะตะศิลา 5/11  
4 42504 นายณัชพล เที่ยงธรรม 5/11  
5 42745 นางสาวกุลธิดา ศรีสมุทร 5/11  
6 42773 นายภูริ ชังพูลสวัสดิ์ 5/11  
7 42524 นายวัฒนานนท์ พันธุ์หินลาด 5/11  
8 44823 นางสาวจุฑามาศ มาลัย 5/11  
9 42684 นายสมเกียรติ์ ปันเรือน 5/11  
10 44827 นางสาววณิชศรา กูลรัตน์ 5/11  
11 42592 นายกิตติพิชญ์ วงษ์วรรณ์ 5/11  
12 42553 นายดรัณภพ แสนรังค์ 5/11  
13 44828 นางสาววรรณษา ลัทธิคุณ 5/11  
14 42790 นางสาวอรินชยา มุมทอง 5/11  
15 42558 นางสาวธดาพร สาแก้ว 5/11  
16 44826 นางสาวลานนา เนียมฝอย 5/11  
17 42474 นางสาวภัทธิรา เพ่งเล็งดี 5/11  
18 42595 นายชัชพล มงคลนนท์ 5/11  
19 42824 นายภัทรพล สุดเสงี่ยม 5/11  
20 42842 นางสาวอารียา ทองทา 5/12  
21 42894 นางสาวกมลลักษณ์ ชิ้นทอง 5/13  
22 42715 นายธนวัฒน์ สระอินทร์ 5/13  
23 42893 นางสาวกนกวรรณ สุกิมานิล 5/13  
24 42692 นางสาวอัมพกา มิถุนาวงศ์ 5/13  
25 42798 นางสาวกิตติมา ราชรัมย์ 5/13  
26 42885 นางสาวสิริวิมล ภาสุวรรณ 5/13  
27 42551 นายฐาปณพงษ์ รักษ์ภิรมย์ 5/13  
28 42779 นางสาววราพร พลวงงาม 5/13  
29 42529 นายศิวกร ขอชนะ 5/13  
30 42898 นายจิรายุศ มณีวิจิตร 5/13  
31 42730 นายภุชงค์ ภูเขียว 5/13  
32 42772 นายภูตะวัน เอี่ยมศรี 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  16 คน