ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30222 (ดนตรีสากล 3) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
สถานที่เรียน : ใต้ อาคาร 6
จำนวนที่เปิดรับ : 38
คาบเรียนที่ : จ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42477 นายมณฑล รำจวน 5/11  
2 42390 นายเกียรติศักดิ์ ใสแจ่ม 5/11  
3 42411 นายปฏิภาณ จรจรัล 5/11  
4 42742 นายอัยการ เล้าวาลิต 5/11  
5 42452 นายทัศน์ไท ทองคำ 5/11  
6 42781 นายวัศพล เหมือนคิด 5/11  
7 44833 นางสาวรัตนวรินทร์ สงบใจ 5/12  
8 42685 นายสรวิศ วิภาหัสน์ 5/12  
9 44834 นางสาวสุพิชฌาย์ จันทรมนตรี 5/12  
10 42675 นายยศกร ทองร่อน 5/12  
11 44835 นางสาวเสาวนีย์ แสงแก้ว 5/12  
12 44831 นางสาวปนัดดา สายคำยศ 5/12  
13 42428 นายศิวรักษ์ ไชยพลบาล 5/12  
14 42845 นายกัมพล นุตโร 5/12  
15 42446 นายชนินทร์ ไหมทอง 5/12  
16 42797 นายกัณณพงศ์ พวงสด 5/12  
17 42543 นายกีรติ ร่าเริงยิ่ง 5/12  
18 42392 นายคมชาญ บุญเสริม 5/12  
19 42736 นายศักรินทร์ นิลแก้ว 5/12  
20 42905 นายณัฐธนา พื้นนวล 5/13  
21 42717 นายธีรภัทร สุปิงปรัส 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  4 คน