ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30220 (การขับร้องเพลง 2) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายอัษฎา นวลสะอาด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
สถานที่เรียน : 100 ปี
จำนวนที่เปิดรับ : 59
คาบเรียนที่ : จ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42864 นายนันทพงษ์ จารุสัจจานันท์ 5/11  
2 42399 นายธนากร ตุลาจันทร์ 5/11  
3 42810 นายธนภัทร สุภาษา 5/11  
4 42870 นายพงศภัค ยุวดีนิเวศ 5/11  
5 42624 นายพัชรดนัย นามภักดี 5/11  
6 42759 นายธงชัย แก้วตา 5/11  
7 44825 นางสาวรจนา ฉนวนรัมย์ 5/11  
8 42539 นางสาวอุบลวรรณ เคนสูงเนิน 5/11  
9 42525 นายวิรวิศว์ โตประโคน 5/11  
10 42670 นายภาณุวัฒน์ อุนานุยา 5/11  
11 42648 นายเจริญทรัพย์ สมัครสมาน 5/11  
12 42793 นายกมลภพ ทะเรรัมย์ 5/11  
13 42427 นางสาวศิริมาศ ก่ำรัมย์ 5/11  
14 42628 นายภาณุวัฒน์ คานศรี 5/12  
15 42784 นายศุภชล ชูวงค์ 5/12  
16 42761 นายธนภัทร ธนาศุภวัฒน์ 5/12  
17 42721 นายนันทพล แจ้งสนาม 5/12  
18 42518 นายภูกิจ ศรีสัตย์ 5/12  
19 42756 นายณัฐพงศ์ โพธิ์เงิน 5/12  
20 42622 นายพชรพงศ์ สังข์เงิน 5/12  
21 42867 นายปริญญา ศรีตะคุ 5/12  
22 42716 นางสาวธนัญญา คำสัตย์ 5/12  
23 42866 นางสาวนิรมล ใจมั่น 5/12  
24 42519 นายภูริชกานต์ คงนาค 5/12  
25 42382 นายสิรวิชญ์ มาประจวบ 5/12  
26 42916 นายธัณปกรณ์ จันชารี 5/12  
27 42728 นางสาวภัทราพร มันธุภา 5/12  
28 42620 นายปัณณทัต กุศลส่ง 5/12  
29 44830 นางสาวกัญญารัตน์ ทองเลิศ 5/12  
30 42838 นางสาวอนันธิตา บุญเลิศ 5/12  
31 42794 นายกฤษณพนธ์ พุ่มพวง 5/12  
32 42702 นางสาวชนนิกานต์ เสนาะเสียง 5/12  
33 44832 นางสาวรติมา งามพรหม 5/12  
34 42639 นายอภิรัตน์ พ่อค้า 5/12  
35 42804 นางสาวชฎาภรณ์ ช่อมะลิ 5/12  
36 42443 นายจุลเดช สิงห์มณี 5/12  
37 42654 นายทัตพงษ์ จันทร์มณี 5/12  
38 42632 นายวาทิต สมรูป 5/12  
39 44836 นายเกียรติศักดิ์ พวงจำปา 5/13  
40 42698 นายจิตติพนธ์ แสงโพธิ์ 5/13  
41 42822 นางสาวพรรษกาญจน์ คำทวี 5/13  
42 44839 นางสาวเนตรนภา หล่อแหลม 5/13  
43 42602 นางสาวณัฐรินทร์ เรืองวงศ์วุฒิ 5/13  
44 44841 นางสาวอรพิชญา สุภิษะ 5/13  
45 42849 นายจิรกิตติ์ นุชมา 5/13  
46 42887 นางสาวสุภาวดี แสวงสุข 5/13  
47 42694 นายกฤติภูมิ พิศโสระ 5/13  
48 42663 นางสาวปาริฉัตร ดำรงสกุลสุข 5/13  
49 42814 นางสาวเนตรนภา ฉัตรทอง 5/13  
50 42575 นายภานุกร หวังสม 5/13  
51 42753 นายณรงค์ฤทธิ์ เหมาะทอง 5/13  
52 42786 นายสรวิชญ์ เชิดศรี 5/13  
53 42754 นายณัฎฐชัย สุขพันธ์ 5/13  
54 42834 นายศุภณัฐ ทันประเสริฐ 5/13  
55 42871 นายพงศา ไทยสูง 5/13  
56 42650 นายณัฐดนัย พวงบุญ 5/13  
57 42874 นายพลางกูร พิมพ์เก่า 5/13  
58 42877 นายภาสกร ลวดเงิน 5/13  
59 42747 นายจักรกฤษ ทองคำ 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 25 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  41 คน
เพศหญิง =  18 คน