ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30202 (อาหารเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
สถานที่เรียน : อ102
จำนวนที่เปิดรับ : 30
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43838 นางสาวปพิชญา คงชื่นใจ 4/10  
2 43651 นายพศิน อินทร์สุข 4/10  
3 43825 นางสาวชรินรัตน์ พอกแก้ว 4/10  
4 43891 นางสาวปรียาพร ลอยทอง 4/10  
5 43687 นางสาวทิตยา ใจกล้า 4/10  
6 43736 นางสาวนภาภัทร บุญประเสริฐสกุล 4/10  
7 43854 นางสาววิลาสีนี บัวสาย 4/10  
8 43853 นายวศพล บุญเสริม 4/14  
9 43569 นายอนุวัฒน์ ดมหอม 4/14  
10 43544 นายนนทกร ชัยประโคน 4/14  
11 43549 นายปรินทร วงศ์วัฒนไชย 4/14  
12 43644 นายนิติธร กระแสโสม 4/14  
13 43855 นายวีรพงษ์ สุวรรณแกม 4/15  
14 43857 นายศักดิ์กมล มากมูล 4/15  
15 43691 นายธนวัฒน์ สำราญดี 4/15  
16 43446 นายปติ นาสารีย์ 4/15  
17 45521 นางสาวอัญชุรีพร แก้วธารทอง 4/15  
18 43790 นางสาวบุณยาพร กูลรัตน์ 4/16  
19 43744 นางสาวพรธิดา สุรักษ์ 4/16  
20 43791 นางสาวเบญจวรรณ นามพรม 4/16  
21 43868 นางสาวฉัตรเพชร เกกสันเทียะ 4/16  
22 43881 นางสาวธัญญธร แก้วงาม 4/16  
23 43534 นายณพล จงประเสริฐวงศ์ 4/9  
24 43690 นายธนภัทร นิภารักษ์ 4/9  
25 43542 นายธราเทพ ไม้หอม 4/9  
26 45473 นางสาวนริสรา การะเกด 4/9  
27 45476 นางสาวมณีนิล บุญตาม 4/9  
28 43576 นางสาวกุลธิดา พรหมบุตร 4/9  
29 45472 นางสาวฐณิชา ปัญญาเหลือ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  16 คน