ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30203 (การเพาะเห็ดอย่างง่าย) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
สถานที่เรียน : 523
จำนวนที่เปิดรับ : 32
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43686 นายณัฐวุฒิ รสคง 4/10  
2 43679 นายจิรายุส อยู่เสน 4/10  
3 43805 นายภูริภัทร แสบงบาล 4/10  
4 43840 นายประเสริฐ พ่วงสมพงษ์ 4/14  
5 43476 นางสาวอินทิรา แก่นแก้ว 4/14  
6 43516 นายสหชญ สุขโรจน์ 4/14  
7 43897 นายภูผา ปิ่นเย็น 4/14  
8 43463 นายรัชพล ต๊ะนางอย 4/14  
9 43658 นายวรธน เรืองปริพัฒนกุล 4/14  
10 43647 นายปวริศ พรมวัฒน์ 4/14  
11 45506 นางสาวณัฐธิดา ดวงไชย์ 4/14  
12 45505 นางสาวณคภัทร คำพันธ์ 4/14  
13 43547 นางสาวปนัดดา บัวสาย 4/14  
14 43546 นางสาวนิโลบล ประพฤตินอก 4/14  
15 43713 นายโสภณวิชญ์ รัตนกำเหนิด 4/14  
16 43625 นายไกรฤกษ์ กรวยทอง 4/14  
17 43684 นางสาวณัฐกานต์ สุดดี 4/14  
18 45508 นายพฤตินันท์ ขุมทอง 4/14  
19 43485 นางสาวณัฏฐณิชา หอมกลิ่น 4/14  
20 43481 นายคฑาเดช หลวงสนาม 4/14  
21 45503 นางสาวกุลนันท์ เงิดกระโทก 4/14  
22 45507 นายธีรศักดิ์ เพ็ชรสุข 4/14  
23 43540 นายธนภัทร สินโสด 4/14  
24 46074 นายปรมัตถ์ บุญปั้น 4/14  
25 43851 นายเรืองศักดิ์ มัทวานนท์ 4/14  
26 43285 นายชยพล โกยสวัสดิ์ 4/14  
27 43722 นายจีรศักดิ์ ทราสารวัตร 4/15  
28 43752 นายโมโรไน กล้าแรง 4/15  
29 43762 นายสรวิศ นิตรลาภ 4/15  
30 43755 นายวุฒิภัทร ชูโฉม 4/16  
31 43759 นายศิริศักดิ์ ผลเกิด 4/16  
32 43915 นายญาณวุฒิ ดอกจันทร์ 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 25 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  24 คน
เพศหญิง =  8 คน