ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30206 (การจัดสวนแก้ว) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
สถานที่เรียน : อ101
จำนวนที่เปิดรับ : 30
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45478 นางสาววรกานต์ ศรีแก้ว 4/10  
2 43919 นางสาวดวงฤทัย โพธิ์ศิริ 4/10  
3 43615 นางสาวสร้อยฟ้า บุญมาก 4/10  
4 43757 นายศุภกร กองสนั่น 4/10  
5 43502 นายพัทธพล สังข์จันทร์ 4/10  
6 43745 นายพรพิศิษย์ บุราคร 4/10  
7 43610 นายวุฒิกรณ์ สิงคเสลิต 4/10  
8 43801 นายภัควัฒน์ พูนผล 4/10  
9 43604 นางสาวมุฑิตา เจริญศิริ 4/10  
10 43578 นางสาวกุสุมา ย่างหาร 4/10  
11 43739 นายปวริศ ศิริพากเพียร 4/10  
12 43876 นายฐิตินันท์ ชมดี 4/15  
13 43904 นายศิโยน วงศ์จิรวัฒนกุล 4/15  
14 43767 นายกฤษฎา วงษ์สุทา 4/15  
15 43590 นายธีรศักดิ์ หวังสุดดี 4/9  
16 43669 นางสาวอาทิตวรรณ สาแก้ว 4/9  
17 43681 นางสาวชลธิชา ชมภู 4/9  
18 45471 นางสาวชลธิชา หาสุข 4/9  
19 43624 นางสาวเกศรากร ปัญตะยัง 4/9  
20 43754 นายวรินทร เนียมเมืองปัก 4/9  
21 45477 นางสาวอมราพร แก้วเมียน 4/9  
22 45475 นายภานุวัฒน์ เสาชัย 4/9  
23 43603 นางสาวมนสิชา อินัง 4/9  
24 43389 นางสาวกัญญชนก มีสิทธิ์ 4/9  
25 43566 นางสาวสุนารี วิชุมา 4/9  
26 43703 นายภูวดล สาวสวน 4/9  
27 43733 นายธนาพล ส่วนเสมอ 4/9  
28 43611 นายศักดิ์วรินทร์ วาจำรัมย์ 4/9  
29 43588 นายธนาภพ บริสารคุณ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  13 คน