ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30201 (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
สถานที่เรียน : เกษตร
จำนวนที่เปิดรับ : 35
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43742 นายพงศภัค ภาสดา 4/10  
2 43661 นายวีรวัฒน์ บุตรสะอาด 4/10  
3 43585 นายณัฐนันท์ จันทน์หอม 4/10  
4 43836 นายปฏิพล แก้วงาม 4/15  
5 43861 นายอันนานันต์ มีงามดี 4/15  
6 43619 นายอภิทัศน์ สายกระสุน 4/15  
7 45515 นางสาวพรรณพักตร์ษา ศรีเอ 4/15  
8 43952 นายอนุภัทร สมรูป 4/16  
9 43826 นายณฐพร ไหมทอง 4/16  
10 43786 นายธนากร สมบัติ 4/16  
11 43530 นางสาวจุฑามาศ หมายเจริญ 4/16  
12 43707 นายศุภวิชญ์ ชวลิต 4/16  
13 43811 นายศรัทธาเทพ หาญศึกษา 4/16  
14 43839 นายปรเมษฐ์ วังสันต์ 4/16  
15 43787 นายธนิสร บึงลอย 4/16  
16 43775 นายชนาธิป ทองพินิจ 4/16  
17 43899 นางสาวมุฑิตา แซ่อุย 4/16  
18 43774 นายฉัตรบดี สายลุน 4/16  
19 45524 นายวิศรุต ศาลางาม 4/16  
20 43599 นายพัฒน์ภูวัต วรัมมานุสัย 4/9  
21 43634 นายณภัทร ธีร์ประโคน 4/9  
22 43586 นายดวิษ พูนชัย 4/9  
23 43594 นายบุลากร โนนคู่เขตโขง 4/9  
24 45474 นายพีรภัทร วิศิษฐ์สุขสกุล 4/9  
25 43524 นายอิทธิพัทธ ศรีสนั่นวงษ์ 4/9  
26 43554 นายยศกร มีสิทธิ์ 4/9  
27 43358 นายณัฐพร วงศ์สุนทร 4/9  
28 43663 นายสืบ ชอบรู้ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  25 คน
เพศหญิง =  3 คน