ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30292 (เกษตรอินทรีย์เบื้องต้น 2) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
สถานที่เรียน : อุตฯ2 ล่าง
จำนวนที่เปิดรับ : 32
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43872 นายชัยวัฒน์ ใจเย็น 4/10  
2 43901 นายวชิรวิทย์ พวงบุญ 4/10  
3 43867 นายฉัตรพน สงกล้า 4/10  
4 43768 นางสาวกาญจนรัตน์ ถนอมเมือง 4/10  
5 43493 นายธนวรินทร์ คำงาม 4/10  
6 45504 นางสาวชุตินันท์ ตนกลาย 4/14  
7 44746 นางสาวชามาพัชร เงียมงาม 4/14  
8 43770 นายกีรติ เมฆกัลจาย 4/14  
9 43562 นายศรณ์ศาสตร์ ก่อแก้ว 4/14  
10 43869 นายชนาธิป นาคทอง 4/15  
11 43875 นายฐานันดร รวดเร็ว 4/15  
12 43614 นายศุภกิตติ์ เพชรใส 4/15  
13 45512 นายธนโชติ งามทรัพย์ 4/15  
14 43896 นายภัทรพล สายดำ 4/15  
15 43565 นายสุธิเกียรติ ก่อแก้ว 4/15  
16 45511 นางสาวจิณห์นิภา พินยนต์ 4/15  
17 45513 นางสาวปณิดา แก่นเดียว 4/15  
18 45522 นางสาวเอมมาญิการ์ ภิชานัตสนัน 4/15  
19 45519 นางสาวหทัยชนก แกล้วกล้า 4/15  
20 45520 นางสาวอรพิน กงแก้ว 4/15  
21 43864 นายขจรนาม บุญราศรี 4/16  
22 43886 นายปณชัย รพิภัทรวิบูลย์ 4/16  
23 43907 นายอนุสรณ์ แสนมี 4/16  
24 43946 นายศักดิ์ครินทร์ เชี่ยวชอบ 4/16  
25 43880 นายธนวัฒน์ ทองดา 4/16  
26 43847 นายภูรินทร์ ผดุงกิจ 4/16  
27 43937 นายมีนกร มังกร 4/16  
28 43934 นายภาณุ วรรณกายนต์ 4/16  
29 43806 นางสาวมนัสนันท์ ใจเป็นชาย 4/9  
30 43809 นางสาววัชราภรณ์ ปาวะรี 4/9  
31 43487 นางสาวณัฐชา คงครบ 4/9  
32 43621 นายอนัทวุฒิ หมวดดี 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  11 คน