ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30204 (อาชีพธุรกิจ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
สถานที่เรียน : 522
จำนวนที่เปิดรับ : 30
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43780 นายณัฐดนัย สวายสมสีกุล 4/10  
2 43729 นายณัฐดนัย สหัสชาติ 4/10  
3 43783 นางสาวถิรดา แสวงมี 4/10  
4 43773 นายจิรวัฒน์ จรจรัล 4/10  
5 43592 นายนันธนากร ดัชนีย์ 4/10  
6 43699 นายพิตรพิบูล บุญยิ่ง 4/14  
7 43451 นายพงศธร สิทธิสอน 4/14  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  1 คน