ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30202 (อาหารเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
สถานที่เรียน : อ102
จำนวนที่เปิดรับ : 32
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43574 นายกฤษณพงศ์ มาลีหวล 4/3  
2 43441 นายธนวัฒน์ ชุมชัยเวทย์ 4/3  
3 43548 นายปริญญา อุตทา 4/3  
4 43600 นายพันธุ์เอก ชินโชติ 4/3  
5 43552 นายภรภัทร ดนเสมอ 4/3  
6 45431 นายเอกอนันต์ คงงาม 4/3  
7 45437 นายวีระฉัตร สุขบรรเทิง 4/4  
8 43499 นางสาวพจรินทร์ ถนอมวงษ์ 4/4  
9 43409 นายนรภัทร อ่อนห้างหว้า 4/4  
10 43581 นายจิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ 4/4  
11 43461 นายมาวิน แต้นวกุล 4/4  
12 45434 นางสาวนฤกานต์ สุขแสวง 4/4  
13 43384 นายสุรเชษฎ์ ทรงศรี 4/4  
14 43371 นายพีรพัฒน์ แย้มงาม 4/4  
15 43460 นายมาโนชญ์ ตั้งสกุลวิโรจน์ 4/4  
16 43394 นางสาวชาลิสา เปรียบนาน 4/4  
17 45435 นางสาวนฤมลรัตน์ งามชื่น 4/4  
18 45436 นางสาวปัณณพร มะลิงาม 4/4  
19 43325 นางสาวเธียรขวัญ ปะทะขีนัง 4/4  
20 45433 นางสาวธมลวรรณ สำนักนิตย์ 4/4  
21 43331 นางสาวปิยะฎา ดาศรี 4/4  
22 43469 นายสุธินันท์ ประพันธ์ 4/4  
23 43453 นายพาทิศ คงคาเขตร 4/5  
24 43459 นางสาวมัณฑนา เจริญศิริ 4/5  
25 45456 นายศุภชัย ฝอยจันทร์ 4/6  
26 43435 นางสาวญาดา เหลือถนอม 4/6  
27 43477 นางสาวกนกลักษณ์ นิสังรัมย์ 4/6  
28 43421 นางสาววรกานต์ ชมชื่นดี 4/6  
29 43668 นายอัษฎาวุธ แข็งกล้า 4/6  
30 45450 นางสาวดวงดาว ดวงศรี 4/6  
31 45457 นายศุภวิชญ์ ยืนยง 4/6  
32 45459 นายกิตติพจ สุขบรรเทิง 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 11 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  19 คน
เพศหญิง =  13 คน