ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30207 (การบัญชีเบื้องต้น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวรัชนีกร เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
สถานที่เรียน : อุตฯ2 บน
จำนวนที่เปิดรับ : 38
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45438 นายกิตติพิชญ์ มุลเมืองแสน 4/5  
2 43511 นางสาววีสวัสดิ์ พรมวงษ์ 4/5  
3 43347 นายกรกุล สุนทร 4/5  
4 43385 นายสุวิจักขณ์ บุญมาก 4/5  
5 43351 นายชนสิษฏิ์ พิมพ์ทอง 4/5  
6 43366 นายพลภูเกียรติ เกลี้ยงพร้อม 4/5  
7 43362 นายธีณชภัท ผกานนท์ 4/5  
8 43407 นายนนท์ปวิธ สิริไสย 4/5  
9 43660 นายวิรัตน์ บุญทวี 4/5  
10 45447 นายจิรศักดิ์ กาวิชัย 4/6  
11 43636 นายณัชพล ชูผล 4/7  
12 43589 นายธนาศักดิ์ สบายดี 4/7  
13 43628 นายเจษฎา มุลเมืองแสน 4/7  
14 43635 นายณภัทร พรหมคุณากุล 4/7  
15 43696 นายปวินท์ งามแสง 4/7  
16 45462 นางสาวณิรชา กลุ่มในเมือง 4/7  
17 43748 นางสาวพิมพกา นพเก้า 4/8  
18 43659 นางสาววริศรา ผดุงดี 4/8  
19 43698 นางสาวพัชราภา เลิศสกุล 4/8  
20 43627 นางสาวจุฬารัตน์ แหวนหล่อ 4/8  
21 43695 นายปรเมศร์ สวนภักดี 4/8  
22 43718 นางสาวกมลชนก สาคร 4/8  
23 43782 นางสาวณัฐนันท์ เพียทอง 4/8  
24 43403 นายธนพัทธ์ เจริญวิวัฒนานนท์ 4/8  
25 43719 นางสาวกฤติยา มณฑาทอง 4/8  
26 45469 นางสาวปาริฉัตร เศษส่วย 4/8  
27 43706 นางสาวศรีประภา จารัตน์ 4/8  
28 43522 นางสาวอาซาริยาห์ ภัทรเมษสิยาห์กุล 4/8  
29 45468 นางสาวธนัญญา ดาทอง 4/8  
30 43638 นายณัฐยศ บุญไทย 4/8  
31 43395 นายโชติมันต์ ต้นทอง 4/8  
32 43969 นายณัฐวุฒิ อุทัยเภตรา 4/8  
33 43633 นายณ.ธารทอง สุทธิสารากร 4/8  
34 43653 นายภราดร แก้วอำไพ 4/8  
35 43760 นายสพล ยืนยง 4/8  
36 45470 นางสาววิภาดา สืบเสาะเสมอ 4/8  
37 43721 นายจักรภัทร สมศรี 4/8  
38 43831 นายต้นตระกูล เสียงเพราะ 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 25 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  24 คน
เพศหญิง =  14 คน