ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30203 (การเพาะเห็ดอย่างง่าย) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
สถานที่เรียน : 234
จำนวนที่เปิดรับ : 35
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43527 นางสาวกานต์ธิดา ภาคะ 4/3  
2 43567 นางสาวสุพรรวษา ฟังวัฒนา 4/3  
3 43399 นายณัฐนนต์ โประชู 4/3  
4 43392 นายจีรชัย เนียมมณี 4/3  
5 43539 นายธนกฤต หวัง 4/3  
6 43410 นายปรเมษฐ์ ภูติธนารักษ์ 4/3  
7 43401 นายณุดร มั่นหมาย 4/4  
8 43525 นายก้องเกียรติ ทองเปลว 4/4  
9 43405 นายธิปกร์ แพ่งกุล 4/4  
10 43415 นายพรศิลป์ ศรีอุฬารวัฒน์ 4/4  
11 43489 นายทิวากร เชื้ออภัย 4/5  
12 46072 นางสาววรินทร์ธร พรหมจารีย์ 4/5  
13 43572 นางสาวอัญมณี ดวงศรี 4/5  
14 43613 นายศิรา ศิริรจน์ 4/6  
15 43393 นายชายชาญ แท่นดี 4/6  
16 45455 นายวรภูมิ คุ้มแก้ว 4/6  
17 43355 นายชัยบดินทร์ แก้วไธสง 4/6  
18 45446 นายจิรวัฒน์ จันทร์หอม 4/6  
19 43568 นางสาวสุภาวดี จบหล้า 4/7  
20 43531 นางสาวชนากานต์ แสนสุข 4/7  
21 43444 นางสาวนริสา จงยาว 4/7  
22 45461 นายณัฐภัทร คำวงค์ 4/7  
23 43398 นายณฐพัชร์ เอิกเกริก 4/7  
24 43543 นางสาวธันยธรณ์ สรวงเทพ 4/7  
25 43482 นายชาญชัย ยวนจิต 4/7  
26 43555 นายรชานนท์ คำบุญฐิติสกุล 4/7  
27 43523 นางสาวอาทิตยา เขียวงาม 4/7  
28 43655 นายภูวเนศวร์ วรโชติสิทธินนท์ 4/7  
29 43456 นายภาณุพงศ์ จรทผา 4/7  
30 43521 นายอนุวัช มาลัยทอง 4/7  
31 45463 นางสาวนนธิชา สอนสุข 4/7  
32 45460 นางสาวชุติมา ใบบัว 4/7  
33 46073 นางสาวปนัดดา ทำนองดี 4/7  
34 43587 นายตะวัน แย้มดวง 4/8  
35 43620 นายอมรเทพ ดอกแก้ว 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  23 คน
เพศหญิง =  12 คน