ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30206 (การจัดสวนแก้ว) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
สถานที่เรียน : อ101
จำนวนที่เปิดรับ : 30
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43397 นางสาวฐิติพร จันทร์คล้าย 4/3  
2 43402 นางสาวทิพรัตน์ โขงรัมย์ 4/3  
3 43390 นางสาวกุลนิภา กาญจนรุจิวงศ์ 4/3  
4 45427 นางสาวกานต์ฐิชา ไกรวงษา 4/3  
5 43470 นายสุภเดช บุญยะราช 4/4  
6 43468 นางสาวสมพิศ แจ่มใส 4/4  
7 43475 นางสาวอาทิตยา คงหอม 4/4  
8 43424 นายศุภพลกฤษฏิ์ เข็มแก้ว 4/4  
9 43473 นายอนันต์ชัย พรมสอน 4/4  
10 43626 นายจิตติพัฒน์ สุขนิรันดร์ 4/4  
11 43433 นางสาวกัลยรัตน์ มูลศาสตร์ 4/4  
12 43342 นายศิวกร สกุลเจีย 4/4  
13 43454 นางสาวพิมลพรรณ สีผุย 4/4  
14 43406 นายธีรัตม์ เสียงจินดารัตน์ 4/4  
15 43375 นางสาวภารวี ศรีระอุดม 4/4  
16 43431 นายกฤติน ไกรนรา 4/5  
17 43462 นางสาวรักษิตา แถบทอง 4/5  
18 43464 นางสาวลักษณา สุขยานุดิษฐ 4/5  
19 43510 นางสาววรรณิษา พระงาม 4/5  
20 43450 นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดอกศรีจันทร์ 4/6  
21 43425 นายสรจักร จารุเสฏฐิโน 4/6  
22 43466 นายศิขรินทร์ มะวิญธร 4/6  
23 43518 นางสาวสุตาภัทร บูรณ์เจริญ 4/6  
24 45448 นายจิรานุวัฒน์ บุราคร 4/6  
25 45464 นางสาวปัทมาพร กุลรัตน์ 4/7  
26 43418 นางสาวภัทรภร พ่อค้า 4/7  
27 45466 นางสาวสุพรรษา บำรุงชื่อ 4/7  
28 45465 นายพสิษฐ์ เฮ่ประโคน 4/7  
29 43391 นายเกียรติศักดิ์ ฤกษะเสน 4/7  
30 43533 นายชาคริต ชูเชิด 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  17 คน