ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30201 (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
สถานที่เรียน : เกษตร
จำนวนที่เปิดรับ : 30
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43712 นางสาวสุธิมา เอี่ยมสะอาด 4/3  
2 45428 นางสาวปริมประภา จงเอื้อกลาง 4/3  
3 43717 นางสาวอรพรรณ สินสุพรรณ์ 4/3  
4 43674 นางสาวกัญญาณัฐ เหิมหัก 4/3  
5 43716 นางสาวอมรรัตน์ บุตรลักษณ์ 4/3  
6 43413 นายปัณณวัชร แสวงสุข 4/3  
7 43732 นายธนากร มุลาลินน์ 4/3  
8 43458 นายภูริศักดิ์ จันทรารักษ์ 4/3  
9 43447 นายปภังกร บุญมาปะ 4/3  
10 43412 นายปวเรศน์ เพราะคำ 4/3  
11 43957 นายศรีวุฒิกร จันทร์แดง 4/4  
12 43436 นางสาวณัฐพร มุติโสม 4/4  
13 43622 นางสาวกอบทอง ปัญญางาม 4/5  
14 45441 นางสาวทิพยพิมล ทองอุดม 4/5  
15 43737 นางสาวนัทธรมัย เบ้าเงิน 4/5  
16 45442 นางสาวทิพยวิมล ทองอุดม 4/5  
17 43416 นายพสิน อังศุวัฒนา 4/5  
18 43363 นายธีรภัทร ทะเกิงลาภ 4/5  
19 43426 นายสิรภพ หงษ์สูง 4/5  
20 45444 นายสุรภพ ยืนยง 4/5  
21 45439 นายจิรภัทร แสงสุกใส 4/5  
22 43504 นายภาณุวัฒน์ งามกล้า 4/5  
23 43645 นางสาวเนตรนภัส ยิ่งมี 4/6  
24 43643 นางสาวนาฎประไพ เพชรรักษ์ 4/6  
25 43471 นางสาวหัทยา งามแฉล้ม 4/6  
26 43449 นางสาวปรารถนา ใจบุญ 4/6  
27 43630 นางสาวชนาภา จำปีศรี 4/7  
28 43724 นางสาวชนิตา เกิดลาภ 4/7  
29 45467 นางสาวอรัญญา ศรีหาเวช 4/7  
30 43675 นางสาวกัญญาทัต เหลาฉลาด 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  18 คน