ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30292 (เกษตรอินทรีย์เบื้องต้น 2) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
สถานที่เรียน : อุตฯ2 ล่าง
จำนวนที่เปิดรับ : 35
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43949 นางสาวศิริวรรณ ดีเลิศ 4/3  
2 43885 นางสาวนันนภัทร กระจ่างพัตร 4/3  
3 43642 นางสาวนวพรรษ ถิ่นแถว 4/3  
4 45430 นางสาวอารยา บุญแจ้ง 4/3  
5 43448 นายปรมัติ อุ่นใจ 4/4  
6 45496 นายวันชัย พลแดง 4/6  
7 43514 นายศุภวิชญ์ สุขสิน 4/6  
8 43705 นายศตวรรษ ไพโรจน์สถิตธาดา 4/6  
9 43492 นายธนภัทร หัดกล้า 4/6  
10 43682 นายชวพล นววิธไพสิฐ 4/6  
11 43428 นางสาวอรกัญญา โปรยกลาง 4/6  
12 43714 นายหัสวัฒน์ อินทรสด 4/6  
13 45451 นางสาวตรีทิพยนิภา ประเมินชัย 4/6  
14 43648 นายปัณณทัต วัตรงาม 4/6  
15 43437 นายดิสรณ์ พรหมทัตตานนท์ 4/6  
16 45452 นายธีรภัทร อุตชี 4/6  
17 43513 นายศุภชัย พลชลี 4/6  
18 43771 นางสาวกุลนัฐ ส่งเสียง 4/6  
19 43672 นางสาวกฤติยากร พรจำศิล 4/6  
20 45453 นางสาวนันทกาญจน์ บุญสมาน 4/6  
21 43559 นายเรืองฤทธิ์ แซ่เตีย 4/6  
22 43457 นายภาสกร บุญสด 4/7  
23 43632 นายชัยชนก ปฐมเสรี 4/7  
24 43440 นายธนนันท์ สายยศ 4/7  
25 43584 นายไชยวัฒน์ ลายทอง 4/7  
26 43430 นายกฤตบุญ มานา 4/7  
27 43452 นายพลวัฒน์ ผ่องใส 4/7  
28 43551 นางสาวพรพิมล อุดมทวี 4/7  
29 45458 นางสาวกนกภรณ์ ช่อมะลิ 4/7  
30 43708 นายศุภเศรษฐ์ ฉัตรเจริญพร 4/8  
31 43677 นายจักรพันธ์ บุญศรี 4/8  
32 43497 นายปุริศ คำบุญฐิติสกุล 4/8  
33 43491 นายธนพล ภูละอินทร์ 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 12 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  22 คน
เพศหญิง =  11 คน