ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30204 (อาชีพธุรกิจ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
สถานที่เรียน : 233
จำนวนที่เปิดรับ : 35
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43758 นางสาวจิณณ์พัชร์ สมานสุข 4/3  
2 45429 นางสาวปานระพี กระจ่างจิต 4/3  
3 43796 นางสาวพรกนก สุดใจ 4/3  
4 43388 นายกษิดิ์เดช อึงไพบูลย์กิจ 4/3  
5 43500 นางสาวพรทิพย์ ลำพรม 4/4  
6 43517 นางสาวสุกัญญา ผิวชา 4/4  
7 43496 นางสาวปพิชญา ใจกล้า 4/4  
8 43506 นายมารุตพงศ์ ล้ำประเสริฐ 4/4  
9 43490 นายธนพล ห่อทรัพย์ 4/4  
10 43411 นายประภัทรพล เยรัมย์ 4/5  
11 43350 นางสาวกุลนิดา กาญจนรุจิวงศ์ 4/5  
12 43601 นางสาวแพรพลอย สุรัตนะ 4/5  
13 43571 นางสาวอมราวดี โลกประโคน 4/5  
14 45440 นางสาวทองเงิน แสนมี 4/5  
15 43359 นางสาวดารารัตน์ พิศโฉม 4/5  
16 45443 นางสาวสุดปลายฝัน บุญมาก 4/5  
17 43618 นายอภิเดช กลิ่นโสภณ 4/5  
18 43520 นายสุวัฒน์ พวงขจร 4/5  
19 43479 นายกวี ชิณภา 4/5  
20 43432 นายกฤษณพงศ์ แสงศรี 4/5  
21 43455 นายภัทรพล วะรามิตร 4/5  
22 43815 นางสาวกานต์ปรีญา หาดทอง 4/8  
23 43799 นางสาวพิธุนิภา มะลิหอม 4/8  
24 43494 นายธนากร ธนาสูรย์ 4/8  
25 43553 นางสาวมุกดา โฉมสอาด 4/8  
26 43509 นายรัชชานนท์ ธรรมนาม 4/8  
27 43529 นางสาวจารุชา สมยาธร 4/8  
28 43606 นางสาวมุตทิตา สมบัติ 4/8  
29 43507 นายเมฆินทร์ วาจาสัตย์ 4/8  
30 43560 นายวีรภัทร พรมเภา 4/8  
31 43420 นายรชต ปลั่งกลาง 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  17 คน