ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30252 (อาหารเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
สถานที่เรียน : อ102
จำนวนที่เปิดรับ : 22
คาบเรียนที่ : ศ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43763 นางสาวสุภาภรณ์ สุขวัฒนมงคล 4/11  
2 45495 นายวัชระภัทร์ พุฒหอม 4/11  
3 43637 นายณัฐพงศ์ ขาวงาม 4/11  
4 43557 นายรัฐธนินท์ ธนิตสุทธิพงศ์ 4/11  
5 45491 นายพงศกร สมดี 4/11  
6 43667 นายอัครพล จำปาจันทร์ 4/11  
7 45498 นางสาวอลิษา สุบินยัง 4/11  
8 43812 นายสรวิศ รัชทินพันธ์ 4/11  
9 43434 นายฆนัท ลับโกษา 4/11  
10 43472 นายอดุลวิทย์ ร้อยศรี 4/11  
11 43439 นายตะวัน จงรัก 4/11  
12 43598 นายพชรพล สารพันธ์ 4/12  
13 43596 นายปิ่นกฤช สืบสังข์ 4/12  
14 43883 นายนราศักดิ์ อาจยิ่ง 4/12  
15 43501 นายพสุธา คงดวงดี 4/12  
16 43822 นางสาวจิราพร มิฆเนตร 4/13  
17 43597 นายพชร เจริญสูงเนิน 4/13  
18 43823 นายเจษฎา ยงคง 4/13  
19 43827 นายณัฐภัทร แก่นอากาศ 4/13  
20 42892 นายเอื้ออารีย์ พรมุ่งเจริญ 4/13  
21 43849 นายภูวเรศ วลัยศรี 4/13  
22 45502 นายไรวินท์ ร่วมพัฒนา 4/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  19 คน
เพศหญิง =  3 คน