ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30257 (การบัญชีเบื้องต้น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวรัชนีกร เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
สถานที่เรียน : อุตฯ2 บน
จำนวนที่เปิดรับ : 20
คาบเรียนที่ : ศ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43609 นางสาววารุณี จันทร์กลิ่น 4/12  
2 43605 นางสาวมุฑิตา ลืมไม่มิด 4/12  
3 43577 นางสาวกุสุมา ภูบาลชื่น 4/12  
4 43665 นางสาวอธิตา จิตหาญ 4/13  
5 43608 นางสาววนาลี เป็นผาสุก 4/13  
6 43657 นางสาวลลิตา ขอสุข 4/13  
7 43882 นายธีรเมธ กมลวัฒนานนท์ 4/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  6 คน