ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30214 (การเพาะเห็ด) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
สถานที่เรียน : เกษตร
จำนวนที่เปิดรับ : 20
คาบเรียนที่ : ศ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45497 นางสาวอนัญญา สุภาพ 4/11  
2 45499 นางสาวอารียา อีเว่น 4/11  
3 45486 นางสาวน้ำทิพย์ อุ่นใจ 4/11  
4 43813 นางสาวสุธิดา เลิศเจตนารมณ์ 4/11  
5 45479 นางสาวจีรนันท์ ศิริสุข 4/11  
6 43486 นายพิทยุตม์ อาศิราอริญชัย 4/11  
7 43438 นายต้นน้ำ พรมสิงห์ 4/11  
8 45484 นายธานินทร์ พูนสุด 4/11  
9 43579 นายจักรภัทร ชินวงศากุล 4/11  
10 45483 นายธนภูมิ ครบส่วน 4/11  
11 43528 นายจักรภัทร สุปิรัยธร 4/11  
12 45411 นางสาวรมิตา ตีรวัฒนประภา 4/12  
13 43746 นางสาวพลอยไพลิน ลืมพิศ 4/12  
14 43756 นางสาวศลิตตา ทองนวล 4/12  
15 43793 นายปริญญา สุปิงคลัด 4/12  
16 43727 นางสาวชาลิสา อะรมสุข 4/12  
17 43832 นางสาวตรึงฤทัย บูรณ์เจริญ 4/12  
18 43930 นายพลวิเศรษฐ์ เหลือสุข 4/13  
19 43769 นายกิตตินันท์ ยองทอง 4/13  
20 43750 นางสาวภัชรีภรณ์ เนียมจันทร์ 4/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  11 คน