ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30256 (การจัดสวนแก้ว) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
สถานที่เรียน : อ101
จำนวนที่เปิดรับ : 20
คาบเรียนที่ : ศ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43607 นางสาวเยาวลักษณ์ ชงโค 4/11  
2 43483 นายโชคนำชัย ศิลาเลิศ 4/11  
3 43900 นายรพีพงศ์ ศรีสม 4/12  
4 43532 นายชยุตม์ ดาวกระจ่าง 4/12  
5 43556 นายรัชพล วงค์จันทร์ 4/12  
6 43676 นายคมชัย โคตรคำ 4/12  
7 43905 นายศุภชัย เตชากรศุภวุฒิ 4/12  
8 43936 นางสาวมนพร อภิรมย์ 4/13  
9 43950 นางสาวสุกุมาพร ภูมิประโคน 4/13  
10 43859 นางสาวโศภิตา วิเศษ 4/13  
11 43920 นางสาวตะวันรัตน์ จันทร์น้อย 4/13  
12 43865 นายจักรภัทร สกุลเจริญ 4/13  
13 43694 นางสาวบุตรตรี สงอินทร์ 4/13  
14 43797 นางสาวพรรพษา ภาสกานนท์ 4/13  
15 43810 นางสาววิภาพร ห่อทอง 4/13  
16 43666 นายอภิชิต เข็มเพชร 4/13  
17 43734 นายธีธัช เศรษฐกิตติ 4/13  
18 43892 นายพงศกร แซ่เตียว 4/13  
19 43715 นายอภิชา ผนึกดี 4/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  8 คน