ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30275 (ไม้ดอกไม้ประดับ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
สถานที่เรียน : 636
จำนวนที่เปิดรับ : 20
คาบเรียนที่ : ศ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45487 นางสาวนิตยาภรณ์ สุขเรือง 4/11  
2 45489 นางสาวปิยฉัตร คงกล้า 4/11  
3 45494 นางสาวรัตติญา แสวงวงศ์ 4/11  
4 45482 นายณัฐวุฒิ ปานเจริญ 4/11  
5 45454 นางสาวปุณยาพร เรืองเกษม 4/11  
6 45488 นางสาวปณัฐชยา เกษรนวล 4/11  
7 43778 นายชิษณุพงศ์ เชื้อดี 4/12  
8 43784 นายธนธรณ์ พรหมทอง 4/12  
9 43789 นายนวพล จึงแสนสุข 4/12  
10 43709 นายสรัล อันชำนาญ 4/12  
11 43953 นายอภิสิทธิ์ เจียวรัมย์ 4/12  
12 43693 นายนพดล ผ้าผิวดี 4/12  
13 43860 นายอภินันท์ โสวพรรณ 4/12  
14 43795 นายพงศ์ศุภพัฒน์ แสนชมภู 4/12  
15 43766 นายกรภัทร ประมูลศรี 4/13  
16 43558 นายรัฐนนท์ เกิดเหมาะ 4/13  
17 43550 นายพงศธร เพชรใส 4/13  
18 43561 นายวีระพงษ์ โฉมงาม 4/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  5 คน