ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30293 (พืชผักปลอดสารพิษ 2) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
สถานที่เรียน : อุตฯ2 ล่าง
จำนวนที่เปิดรับ : 20
คาบเรียนที่ : ศ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43931 นางสาวพัชริดา ไพคำนาม 4/11  
2 43654 นายภูมินทร์ แป้นทอง 4/11  
3 45481 นางสาวณัฐทิชา ใจเอื้อ 4/11  
4 45490 นางสาวปิยะดา ยืนยง 4/11  
5 43856 นางสาวศศิธร ชูจิตต์ 4/12  
6 43903 นางสาววรพิชชา โพธิ์ตาดทอง 4/12  
7 43940 นางสาวรุ่งทิวา เรืองทอง 4/12  
8 43918 นางสาวดนยา ยอดอินทร์ 4/12  
9 43898 นางสาวมาริสา บุญพูนเลิศ 4/12  
10 45501 นางสาวอรไพลิน ทองเอี่ยม 4/12  
11 43890 นางสาวปรีญาภรณ์ ตั้งพิทักษ์ไพศาล 4/12  
12 45500 นางสาวสุกัญญา หอมขจร 4/12  
13 43894 นางสาวพัชรา ใสสอาด 4/12  
14 43650 นายพร้อมสิน สุรพล 4/12  
15 43895 นางสาวพิมลวรรณ ทวีเหลือ 4/13  
16 43545 นางสาวนฤทัย กลางประพันธ์ 4/13  
17 43878 นางสาวณัฐชญา หวังสม 4/13  
18 43909 นางสาวกมลลักษณ์ หล้าล้ำ 4/13  
19 43970 นางสาวจรรย์ธร กาญจนรักษ์ 4/13  
20 43776 นายชยานันต์ หมายดี 4/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  17 คน