ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30273 (อาชีพธุรกิจ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
สถานที่เรียน : 637
จำนวนที่เปิดรับ : 20
คาบเรียนที่ : ศ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45485 นางสาวนันทิกานต์ บุญยอม 4/11  
2 45493 นางสาวเพชรลดา ศรีห์ยัน 4/11  
3 45480 นางสาวชฎาทิพย์ เพิ่มฤทธิ์ 4/11  
4 43777 นายชลิต ผลพูน 4/11  
5 45492 นายพีรวิชญ์ แอกทอง 4/11  
6 43740 นายพงศ์ธเนศวร์ พูนแสง 4/12  
7 43779 นายณฐกร ยืนยิ่ง 4/12  
8 43738 นายปรเมษฐ์ พิมพ์กลาง 4/13  
9 43743 นายพชร โภคมณี 4/13  
10 43835 นายนิธิพจน์ นิพนธ์ไชย 4/13  
11 43602 นายภูริณัฐ วรรณูปถัมภ์ 4/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  3 คน