ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30206 (จิตรกรรม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
สถานที่เรียน : ศ101
จำนวนที่เปิดรับ : 49
คาบเรียนที่ : จ 2-3
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43931 นางสาวพัชริดา ไพคำนาม 4/11  
2 43579 นายจักรภัทร ชินวงศากุล 4/11  
3 43486 นายพิทยุตม์ อาศิราอริญชัย 4/11  
4 45487 นางสาวนิตยาภรณ์ สุขเรือง 4/11  
5 43438 นายต้นน้ำ พรมสิงห์ 4/11  
6 45489 นางสาวปิยฉัตร คงกล้า 4/11  
7 45482 นายณัฐวุฒิ ปานเจริญ 4/11  
8 43667 นายอัครพล จำปาจันทร์ 4/11  
9 43528 นายจักรภัทร สุปิรัยธร 4/11  
10 43439 นายตะวัน จงรัก 4/11  
11 45492 นายพีรวิชญ์ แอกทอง 4/11  
12 43641 นายธนกฤต เพชรจันทร์ 4/11  
13 43856 นางสาวศศิธร ชูจิตต์ 4/12  
14 43778 นายชิษณุพงศ์ เชื้อดี 4/12  
15 43903 นางสาววรพิชชา โพธิ์ตาดทอง 4/12  
16 43784 นายธนธรณ์ พรหมทอง 4/12  
17 43940 นางสาวรุ่งทิวา เรืองทอง 4/12  
18 43918 นางสาวดนยา ยอดอินทร์ 4/12  
19 43883 นายนราศักดิ์ อาจยิ่ง 4/12  
20 43898 นางสาวมาริสา บุญพูนเลิศ 4/12  
21 45501 นางสาวอรไพลิน ทองเอี่ยม 4/12  
22 43953 นายอภิสิทธิ์ เจียวรัมย์ 4/12  
23 43832 นางสาวตรึงฤทัย บูรณ์เจริญ 4/12  
24 43709 นายสรัล อันชำนาญ 4/12  
25 45500 นางสาวสุกัญญา หอมขจร 4/12  
26 43789 นายนวพล จึงแสนสุข 4/12  
27 43890 นางสาวปรีญาภรณ์ ตั้งพิทักษ์ไพศาล 4/12  
28 43860 นายอภินันท์ โสวพรรณ 4/12  
29 43795 นายพงศ์ศุภพัฒน์ แสนชมภู 4/12  
30 43598 นายพชรพล สารพันธ์ 4/12  
31 43596 นายปิ่นกฤช สืบสังข์ 4/12  
32 43501 นายพสุธา คงดวงดี 4/12  
33 43930 นายพลวิเศรษฐ์ เหลือสุข 4/13  
34 43769 นายกิตตินันท์ ยองทอง 4/13  
35 43895 นางสาวพิมลวรรณ ทวีเหลือ 4/13  
36 43597 นายพชร เจริญสูงเนิน 4/13  
37 43665 นางสาวอธิตา จิตหาญ 4/13  
38 43878 นางสาวณัฐชญา หวังสม 4/13  
39 43666 นายอภิชิต เข็มเพชร 4/13  
40 43766 นายกรภัทร ประมูลศรี 4/13  
41 43558 นายรัฐนนท์ เกิดเหมาะ 4/13  
42 43657 นางสาวลลิตา ขอสุข 4/13  
43 43892 นายพงศกร แซ่เตียว 4/13  
44 43823 นายเจษฎา ยงคง 4/13  
45 43882 นายธีรเมธ กมลวัฒนานนท์ 4/13  
46 42892 นายเอื้ออารีย์ พรมุ่งเจริญ 4/13  
47 43827 นายณัฐภัทร แก่นอากาศ 4/13  
48 43849 นายภูวเรศ วลัยศรี 4/13  
49 45502 นายไรวินท์ ร่วมพัฒนา 4/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 26 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  33 คน
เพศหญิง =  16 คน