ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30221 (ดนตรีสากล) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศรัทธา เชิงหอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
สถานที่เรียน : ดนตรี
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : จ 2-3
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45499 นางสาวอารียา อีเว่น 4/11  
2 45486 นางสาวน้ำทิพย์ อุ่นใจ 4/11  
3 43654 นายภูมินทร์ แป้นทอง 4/11  
4 45497 นางสาวอนัญญา สุภาพ 4/11  
5 45484 นายธานินทร์ พูนสุด 4/11  
6 43813 นางสาวสุธิดา เลิศเจตนารมณ์ 4/11  
7 45479 นางสาวจีรนันท์ ศิริสุข 4/11  
8 45494 นางสาวรัตติญา แสวงวงศ์ 4/11  
9 45483 นายธนภูมิ ครบส่วน 4/11  
10 45454 นางสาวปุณยาพร เรืองเกษม 4/11  
11 45485 นางสาวนันทิกานต์ บุญยอม 4/11  
12 45481 นางสาวณัฐทิชา ใจเอื้อ 4/11  
13 45488 นางสาวปณัฐชยา เกษรนวล 4/11  
14 45490 นางสาวปิยะดา ยืนยง 4/11  
15 45498 นางสาวอลิษา สุบินยัง 4/11  
16 43763 นางสาวสุภาภรณ์ สุขวัฒนมงคล 4/11  
17 43607 นางสาวเยาวลักษณ์ ชงโค 4/11  
18 43483 นายโชคนำชัย ศิลาเลิศ 4/11  
19 43637 นายณัฐพงศ์ ขาวงาม 4/11  
20 45495 นายวัชระภัทร์ พุฒหอม 4/11  
21 45491 นายพงศกร สมดี 4/11  
22 43532 นายชยุตม์ ดาวกระจ่าง 4/12  
23 43676 นายคมชัย โคตรคำ 4/12  
24 43900 นายรพีพงศ์ ศรีสม 4/12  
25 43556 นายรัชพล วงค์จันทร์ 4/12  
26 43779 นายณฐกร ยืนยิ่ง 4/12  
27 43650 นายพร้อมสิน สุรพล 4/12  
28 43905 นายศุภชัย เตชากรศุภวุฒิ 4/12  
29 43865 นายจักรภัทร สกุลเจริญ 4/13  
30 43545 นางสาวนฤทัย กลางประพันธ์ 4/13  
31 43909 นางสาวกมลลักษณ์ หล้าล้ำ 4/13  
32 43970 นางสาวจรรย์ธร กาญจนรักษ์ 4/13  
33 43776 นายชยานันต์ หมายดี 4/13  
34 43743 นายพชร โภคมณี 4/13  
35 43835 นายนิธิพจน์ นิพนธ์ไชย 4/13  
36 43602 นายภูริณัฐ วรรณูปถัมภ์ 4/13  
37 43738 นายปรเมษฐ์ พิมพ์กลาง 4/13  
38 43561 นายวีระพงษ์ โฉมงาม 4/13  
39 43550 นายพงศธร เพชรใส 4/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  22 คน
เพศหญิง =  17 คน