ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30221 (ดนตรีสากล) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
สถานที่เรียน : ใต้ อาคาร 6
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : จ 2-3
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43557 นายรัฐธนินท์ ธนิตสุทธิพงศ์ 4/11  
2 45493 นางสาวเพชรลดา ศรีห์ยัน 4/11  
3 45480 นางสาวชฎาทิพย์ เพิ่มฤทธิ์ 4/11  
4 43812 นายสรวิศ รัชทินพันธ์ 4/11  
5 43472 นายอดุลวิทย์ ร้อยศรี 4/11  
6 43777 นายชลิต ผลพูน 4/11  
7 43434 นายฆนัท ลับโกษา 4/11  
8 43746 นางสาวพลอยไพลิน ลืมพิศ 4/12  
9 43756 นางสาวศลิตตา ทองนวล 4/12  
10 43793 นายปริญญา สุปิงคลัด 4/12  
11 43727 นางสาวชาลิสา อะรมสุข 4/12  
12 43693 นายนพดล ผ้าผิวดี 4/12  
13 45411 นางสาวรมิตา ตีรวัฒนประภา 4/12  
14 43701 นายภูมิพิพัฒน์ คุ้มจั่น 4/12  
15 43680 นายชญานิน แสนเพื่อน 4/12  
16 43609 นางสาววารุณี จันทร์กลิ่น 4/12  
17 43605 นางสาวมุฑิตา ลืมไม่มิด 4/12  
18 43740 นายพงศ์ธเนศวร์ พูนแสง 4/12  
19 43577 นางสาวกุสุมา ภูบาลชื่น 4/12  
20 43950 นางสาวสุกุมาพร ภูมิประโคน 4/13  
21 43936 นางสาวมนพร อภิรมย์ 4/13  
22 43608 นางสาววนาลี เป็นผาสุก 4/13  
23 43920 นางสาวตะวันรัตน์ จันทร์น้อย 4/13  
24 43859 นางสาวโศภิตา วิเศษ 4/13  
25 43694 นางสาวบุตรตรี สงอินทร์ 4/13  
26 43750 นางสาวภัชรีภรณ์ เนียมจันทร์ 4/13  
27 43715 นายอภิชา ผนึกดี 4/13  
28 43797 นางสาวพรรพษา ภาสกานนท์ 4/13  
29 43822 นางสาวจิราพร มิฆเนตร 4/13  
30 43810 นางสาววิภาพร ห่อทอง 4/13  
31 43734 นายธีธัช เศรษฐกิตติ 4/13  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  19 คน