ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ส30207 (ภัยพิบัติ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางเทพธีด์ สายหล้า
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41990 /  
2 41842 /  
3 41846 /  
4 41620 /  
5 44705 /  
6 44718 /  
7 42217 /  
8 42033 /  
9 42232 /  
10 44736 /  
11 44742 /  
12 42107 /  
13 42224 /  
14 42195 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  14 คน