ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ส30207 (ภัยพิบัติ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางเทพธีด์ สายหล้า
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41990 นายฐนกร ศรกล้า 5/11  
2 41842 นายณัฐนนท์ ยอดเยี่ยม 5/14  
3 41846 นายธนากร ยันอินทร์ 5/14  
4 41620 นางสาวปิยะฉัตร พลสิงห์ 5/14  
5 44705 นางสาวธรัญญา พิศงาม 5/14  
6 44718 นางสาวสนชนก บุญสถิตตระกูล 5/14  
7 42217 นางสาววรนุช เพลินสุข 5/16  
8 42033 นางสาวกันยาลักษณ์ บุญเลื่อน 5/16  
9 42232 นางสาวอาลิศา คำโฮม 5/16  
10 44736 นางสาวคณิตา อภิเดช 5/16  
11 44742 นางสาววริษฎา ศรีลาไลย์ 5/16  
12 42107 นางสาวปิยะดา บูรณ์เจริญ 5/16  
13 42224 นางสาวสุนิสา พลอยรัมย์ 5/16  
14 42195 นางสาวฐิติชญา สิงคเสลิต 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  11 คน