ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30234 (งานเครื่องกล) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายจารุวัฒน์ ภูนะยา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 31
คาบเรียนที่ : อ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41980 /  
2 42017 /  
3 41733 /  
4 44668 /  
5 42093 /  
6 42091 /  
7 42038 /  
8 41960 /  
9 42014 /  
10 41962 /  
11 41957 /  
12 41955 /  
13 42142 /  
14 44676 /  
15 44681 /  
16 42125 /  
17 42219 /  
18 42192 /  
19 42113 /  
20 41687 /  
21 41970 /  
22 42205 /  
23 41987 /  
24 44731 /  
25 41961 /  
26 42214 /  
27 42203 /  
28 42221 /  
29 44740 /  
30 42132 /  
31 41097 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  31 คน