ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30234 (งานเครื่องกล) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายจารุวัฒน์ ภูนะยา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 31
คาบเรียนที่ : อ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41980 นายกฤตนัย วงษ์มา 5/11  
2 42017 นายรัตนชาติ คิดดี 5/11  
3 41733 นายจิรัฐติกุล สายกระสุน 5/11  
4 44668 นายประทีป พรมมี 5/11  
5 42093 นายณัฐนันท์ ฝ่ายขันธ์ 5/11  
6 42091 นายชินวัฒน์ กายดี 5/11  
7 42038 นายคุณากร ศรีสวย 5/12  
8 41960 นายภูวมัย ดาศรี 5/12  
9 42014 นายภาณุวัฒน์ สิทธิศร 5/12  
10 41962 นายเมฆา สุนทรารักษ์ 5/12  
11 41957 นายพีรพงษ์ มีหาญเสมอ 5/12  
12 41955 นายพิพากษ์ บุญปก 5/12  
13 42142 นายญตติพงศ์ จันทร์ประดับ 5/12  
14 44676 นายณัฐวัฒน์ ลานกิ่ง 5/12  
15 44681 นายวิฑูลย์ ทองแต้ม 5/12  
16 42125 นายสุรโชค หุ้มกระโทก 5/12  
17 42219 นายศวัสกร ชื่นงาม 5/13  
18 42192 นายชัชรัณ ปัญญาเอก 5/13  
19 42113 นายภูธิป ลายทอง 5/13  
20 41687 นายณฐกร สุสาระโพธิ์ 5/14  
21 41970 นายสมบูรณ์ ไม่พรั่นใจ 5/15  
22 42205 นายนำโชค พิกุลงาม 5/15  
23 41987 นายชนวีร์ เจือจันทร์ 5/15  
24 44731 นายวิทวัส บำรุงนาม 5/15  
25 41961 นายมงคล นันประโคน 5/15  
26 42214 นายภูริทัต รุ่งสันเทียะ 5/16  
27 42203 นายธีรพันธ์ แซ่ลี้ 5/16  
28 42221 นายสมพร ผ่องใส 5/16  
29 44740 นายนพพร แต้มสุด 5/16  
30 42132 นายกฤษชัย หิงทอง 5/16  
31 41097 นายวรพล เนื่องโคตะ 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  31 คน
เพศหญิง =  0 คน