ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30224 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42080 /  
2 41926 /  
3 42170 /  
4 42155 /  
5 44674 /  
6 44677 /  
7 41868 /  
8 42144 /  
9 44694 /  
10 44703 /  
11 44716 /  
12 41800 /  
13 42077 /  
14 44709 /  
15 44711 /  
16 44710 /  
17 44722 /  
18 44706 /  
19 41735 /  
20 44700 /  
21 44714 /  
22 41939 /  
23 42123 /  
24 42049 /  
25 42139 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  25 คน