ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30224 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42080 นายอิทธิกร จันทินมาธร 5/12  
2 41926 นายอัสนี สร้อยทอง 5/12  
3 42170 นายศุภณัฐ บูรณ์เจริญ 5/12  
4 42155 นางสาวน้ำฝน ศิริรจน์ 5/12  
5 44674 นายฉัตรมงคล นาทันรีบ 5/12  
6 44677 นายเตชินท์ ชัยงาม 5/12  
7 41868 นายศตวรรษ พรมศรี 5/12  
8 42144 นายณัฐพล อุดมฉวี 5/13  
9 44694 นางสาวผกาขวัญ ใจงาม 5/13  
10 44703 นางสาวดารินี พ่วงงามพันธ์ 5/14  
11 44716 นายวิชชานนท์ เสงี่ยม 5/14  
12 41800 นายพฤฒิพร สาจีน 5/14  
13 42077 นายอภิชาติ โซ่เงิน 5/14  
14 44709 นางสาวปัฒมาภรณ์ ธราจารวัตร 5/14  
15 44711 นายพงศกร สายยศ 5/14  
16 44710 นายปาริชาติ ตาอุตร 5/14  
17 44722 นางสาวอัจฉริยา สุธาอรรถ 5/14  
18 44706 นางสาวนธกร แสนดี 5/14  
19 41735 นางสาวชนม์ชนก บูรณ์เจริญ 5/14  
20 44700 นางสาวกุลสิลา บุตรงาม 5/14  
21 44714 นางสาวฟ้าปณาลี โพธิ์เงิน 5/14  
22 41939 นายณัฐพล พัตราภรณ์วิโรจน์ 5/15  
23 42123 นายสรายุทธ์ ลาหัวโทน 5/15  
24 42049 นายธนดล บุญอุ่น 5/16  
25 42139 นางสาวจารุวรรณ นพพิบูลย์ 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  10 คน